Lyssna på poden #polsnack med Kent

Tar det dig 15 minuter att åka till jobbet, skolan eller kanske gymmet? Kan du inte slita dig från politiken ens då? Då tycker jag att du ska lyssna på vår nya podcast #polsnack. Under kommande veckor bjuder jag in gäster för att samtala om aktuella samhällsfrågor. Fokus är självklart på valets viktigaste fråga – jobben, men vi diskuterar även politik i stort, både med moderata företrädare och med andra gäster.   

Redan nu finns den flera avsnitt upplagda av poden. Delta i diskussionen på Twitter och Facebook och använd gärna hashtaggen #polsnack.

Min förhoppning är att fram till valet kunna förmedla Nya Moderaternas idéer och politik. Men också att diskussionerna ska bidra till att bredda och fördjupa det politiska samtalet.

Podcasten finns på moderat.se och Soundcloud och kommer inom kort att vara sökbar på itunes och appen Podcaster.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Sverige är ett av världens bästa länder för HBTQ-personer

Denna vecka firar vi Örebro Pride. Människor träffas och delar stolthet och glädje. Vi vill att Örebro och Sverige ska vara ett öppet samhälle där alla människor har lika möjlighet att förverkliga sin fulla potential.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll.

Sverige är ett av världens bästa länder för hbtqpersoner. Ett land som dessutom blivit avsevärt bättre de senaste åren då många viktiga reformer har genomförts. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssterilisering för den som vill genomgå könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag.

Vid årsskiftet presenterade regeringen även den första samlade strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under åren 2014-2016 avsätter vi 21 miljoner kronor och lägger grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Nyligen beslutade regeringen dessutom att tillsätta en utredning om att inkludera transpersoner i lagstiftningen mot hets mot folkgrupp. Många transpersoner utsätts för våld, hot och andra kränkningar på grund av omvärldens fördomar. Därför måste det straffrättsliga skyddet för transpersoner stärkas genom att reglerna om hets mot folkgrupp moderniseras och även omfattar transpersoner. Lagstiftning kan dock bara göra så mycket. Det är i våra verksamheter i kommuner och landsting som vi möter hbtqpersoner varje dag. I skolan och förskolan. I äldreomsorgen och i sjukvården.

I våras presenterade vi därför vårt hbtqlyft där vi vill att samtliga kommuner och landsting tar fram handlingsplaner för hur hbtqpersoner ska bemötas i våra offentliga verksamheter, hur kompetensen bland personalen ska öka och hur man ska ta sitt ansvar som arbetsgivare när problem uppstår. Vi vill se fler hbtqcertifierade verksamheter och vi ställer kravet på de kommuner där Nya Moderaterna styr att de går före i detta arbete.

Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbtqkompetensen genom en satsning som riktar sig till kommuner och landsting. Under 2015-2016 kommer de ges möjlighet att ansöka om bidrag till projekt, exempelvis olika utbildningsinsatser, som främjar hbtqpersoners lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna är nödvändiga för att motverka fördomar och diskriminering och för att främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare.

Viktiga landvinningar har gjorts de senaste åren. Men vi vill mer. Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Jobb eller bidrag – valet är ditt

Vallokalerna är öppna sedan några dagar och nu är valet i skarpt läge. Väljarna bestämmer sig och avger sina röster. Vi har också presenterat vår förtidskampanj ”Jobb eller bidrag – valet är ditt.” Nya Moderaterna går till val på en politik för fler jobb och vi berättar för människor hur det ska gå till. Vänsteroppositionens besked är istället höjda skatter på arbete och företagande samt en återgång till kraftigt utbyggda bidrags- och ersättningssystem. Jobb står mot bidrag och detta är en av valets viktigaste konfliktlinjer.

Vi har fyra budskap som vi ska ta med oss när vi möter människor på gator och torg, knackar dörr eller till diskussionerna vid fikabordet på jobbet:

Sverigebygget: Vi vill genomföra långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Genom Alliansens Sverigebygget möjliggör vi för 100 000 nya bostäder, nya stambanor för höghastighetståg och vi vill dessutom se över möjligheten att bygga ut järnvägen i norra Sverige samt en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Därtill vill Nya Moderaterna utöka Sverigebygget med 20 000 studentbostäder till år 2020 och ytterligare 30 000 bostäder genom att öka tillgången till byggklar mark. Regelförenklingar som kan påbörjas direkt efter valet den 14 september. Sverigebygget stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet.

En samlad politik för fler jobb: I dag har 250 000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till jämfört med 2006. Det är en bra början, men vi vill mer. Alliansens mål är att över 5 miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020. För att uppnå målet ska vi värna om våra jobbskapande reformer som exempelvis rut- och rot avdraget, sänkt restaurangmoms och halverade arbetsgivaravgift för unga. Framåt vill Nya Moderaterna tillsammans med Alliansen se till att människor som står längst ifrån arbetsmarknaden får en chans att bidra till samhället. Det handlar bland annat om YA–jobb, matchningsanställningar, snabbare vägar till jobb för nyanlända, bättre stöd till jobb för människor med en funktionsnedsättning och satsningar på unga företagare. Vi vill att det fortsättningsvis ska vara lönsamt att arbeta och säger nej till vänsteroppositionens kraftiga skattehöjningar på jobb och företagande.

Ansvar för ekonomin: Sverige har bland EU:s starkaste offentliga finanser, det gör skillnad. Tack vare ordning i finanserna har vi kunnat genomföra reformer för fler jobb, en bättre skola och omfattande investeringar i infrastruktur. Fortsatt ansvar för ekonomin och ordning och reda i statsfinanserna är helt grundläggande för att bygga Sverige starkt. 

Mer kunskap: Nya Moderaterna tillsammans med Alliansen har genomfört historiska reformer för en bättre kunskapsskola där alla barn blir sedda och kan utvecklas efter sin förmåga. Vi har bland annat infört fler nationella prov och tidigare betyg. Lärare har därmed haft möjlighet att upptäcka kunskapsluckor vid ett tidigt skede hos eleverna och kunnat sätta in extra stöd. Lärare har också fått möjlighet till kompetensutveckling och höjda löner genom lärarlyftet. Framåt vill vi fortsätta investera i utbildning bland annat genom högre löner för särskilt skickliga lärare, mindre klasser och fler lärare, tioårig grundskola, utökad undervisningstid i matematik och fler speciallärare. Det innebär det satsningar på drygt tre miljarder kronor redan under 2015. 

Rösta för jobben redan i dag. 

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Sverige har ett stort humanitärt ansvar i en orolig värld med krig och förtryck

I flera länder runt om i världen utsätts människor för repressalier, hat, hänsynslöshet, våld, förtryck och hot mot det egna livet. I sådana tider är det viktigt att vi visar fasthet kring våra värden om demokrati, frihet och öppenhet. Demokratier i världen måste hålla ihop och många kan hjälpa till på olika sätt.

Sverige är ett fantastiskt land som kan ge möjligheter som människorna som flyr saknar. Det är viktigt att vi nu tar ansvar och står upp för dessa utsatta människor här hemma i Sverige. Att stå upp för tolerans och öppenhet är också det mest långsiktiga som kan göras för att bekämpa de tendenser till terrorism och sekterism som vi nu ser i vår omvärld.

Utvecklingen i länder som Syrien och Irak kommer att påverka hela Europa och också Sverige. Migrationsverket har reviderat upp sin prognos och bedömer nu att cirka 80 000 människor kommer att söka asyl i Sverige i år. Det är flyktingströmmar som liknar det vi hade under Balkankrisen i början av 1990-talet. Detta kommer medföra ökade kostnader för flyktingmottagandet för vilket det är viktigt att rusta Sverige och fortsatt föra en ansvarsfull ekonomisk politik.

När det handlar om människor som flyr till Europa, till frihet och bättre förhållanden, måste vi visa öppenhet, tålamod och tolerans. Vi har gjort det förut. Vi har stått upp förr i tider då människor har utstått svåra prövningar.

Människor som flytt från svåra förhållanden har kommit in i samhället, lärt sig svenska och fått jobb och hjälper nu till att bygga ett bättre och starkare Sverige. I dag går 750 000 utrikes födda svenskar till jobbet. 180 000 av dem har kommit in på svensk arbetsmarknad sedan 2006.

För att fler utrikesfödda ska få ett jobb bygger vi ut stödet för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, möjliggör för asylsökande att arbeta, förstärker processerna kring validering, stärker Svenska för Invandrare (SFI) samt ställer krav på försörjning vid viss anhöriginvandring.

Alliansens instegsjobb och nystartsjobb underlättar också utrikesföddas arbetsmarknadsetablering. Etableringsreformen som infördes 2010 har inneburit att Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för introduktionen av nyanlända. Därmed finns det ett tydligt fokus på ett snabbt inträde på arbetsmarknaden med hjälp av individualiserade insatser, till exempel validering, praktik och språkutbildning, samt ersättning som förutsätter ett aktivt deltagande i insatserna.

I ett trångt budgetläge har alliansregeringen också finansierat satsningar för att få vårt försvar att utvecklas och bli starkare. Det handlar inte om det omedelbara hotet mot Sverige, men det är avgörande för att möta den typ av spänning som nu byggs ut.

Som ett stort och ansvarstagande parti med ambition att fortsätta bära regeringsmakten är det viktigt att vi ser världen, och därmed verkligheten, så som den är. Det betyder att vi tar ansvar, hittar lösningar och inte lägger fokus på att förhålla oss till andra partier.

Sverige har ett stort humanitärt ansvar i en orolig värld med krig och förtryck.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Fler jobb kräver en politik som sätter jobben högst upp på att-göra-listan

Jobben är valets viktigaste fråga. Du känner säkert igen frasen. Och har kanske redan börjat tröttna på den. Men vi vet att jobben inte bara bygger Sverige starkt, det bygger också var och en av oss starka. Därför kommer Nya Moderaterna kommer fortsätta att sätta jobben högst upp på vår att-göra-lista. Även i det här valet.

Kanske har det inte märkts. Men Sverige har gått igenom en av de värsta ekonomiska kriserna sedan våra mor- och farföräldrars dagar. Att krisen inte har märkts lika tydligt i Sverige som den har gjort i andra länder, beror på att vi har prioriterat en politik för fler jobb. I dagens Sverige lönar det sig bättre att jobba och fler människor har idag en större möjlighet att lägga undan pengar till en semesterresa eller en kontantinsats till en lägenhet. Vi har genomfört över 500 regelförenklingar som har gjort det enklare att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Vi har nu en bolagsskatt som gör företag väljer att stanna kvar i Sverige här istället för att flytta till billigare länder. Genom RUT och ROT har svarta jobb blivit vita. Och genom en sänkt krogmoms och rabatter för att anställa unga har fler ungdomar fått sitt första riktiga jobb.

Allt det här har gjort att vi aldrig har varit så många som har bidragit med så mycket. Över 250 000 fler människor har idag ett jobb att gå till jämfört med 2006. Det här är vi glada för eftersom att det gör att vi nu är fler som är med och hjälper till att stärka vår trygghet till allt vårt gemensamma. Oavsett om vi tittar på skolan, sjukvården eller äldreomsorgen så har vår välfärd mer resurser nu jämfört med 2006 då Alliansen tillträdde.

Att vi i Sverige värdesätter jobben högt, märks inte minst när vi träffar nya människor. Den första frågan man brukar få är vad man jobbar med. Det är därför vi sätter jobben främst. Vi vill att fler människor ska känna den stolthet, trygghet och gemenskap som ett jobb kan innebära. Men ett jobb kan också betyda en möjlighet att utvecklas, att våga testa sina gränser och förmågor och att växa. När vi säger att jobben är valets viktigaste fråga är det utifrån vår övertygelse att jobben inte bara bygger svensk ekonomi och välfärd stark, jobben bygger också var och en av oss starkare.

Över 250 000 nya jobb sedan 2006 är bara början. Vi siktar nu på att skapa förutsättningar för ytterligare 350 000 nya jobb att växa fram till år 2020. Men fler jobb är varken en naturlag eller något som man kan ta för givet. Fler jobb kräver en politik som sätter jobben högst upp på att-göra-listan. Det kan låta tråkigt, men för oss handlar det om att ta ansvar för ett växande och tryggt Sverige. Vi vill ha ett Sverige där fler människor får möjlighet att uppleva allt det goda som kommer med att ha ett jobb att gå till.

Publicerad på nyheter24

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Friheten att få älska den man vill

Med stor glädje och stolthet ser vi en bred skara av deltagare i dagens Prideparad! Här finns alltifrån politiska partier, organisationer, företag till idrottsklubbar. Det är en bred samling och en stor manifestation för öppenhet, tolerans och alla människors lika värde.

Extra stolt är jag i det här valet över att Nya Moderaterna har en talesperson i de HBTQ-politiska frågorna. Det är första gången vi har det. Detta är ett otroligt viktigt signalvärde om att vi ännu starkare står upp för ett öppet och tolerant Sverige. För Nya Moderaterna är det här inget konstigt, det handlar i grunden om vår syn på människan och friheten. Frihet att som människa få vara den man vill och frihet att leva sitt liv med den människa man älskar!

Vi har kommit långt här i Sverige. Men tyvärr vet vi att HBTQ-personer fortfarande utsätts för hatbrott i vardagen. Och lika glad som jag är över att se att den stora idrottsklubben AIK deltar i årets Prideparad blir jag också lika oroad över att AIK har tagit emot hotbrev för att de rakryggat tagit ställning för alla människors rätt att få vara sig själva och älska den man vill. Vi ser också alltför höga ohälso- och självmordstal bland HBTQ-personer. Det här vittnar bara om en bråkdel av de problem och attityder som fortfarande finns i Sverige 2014.

Jag är därför stolt att, som partisekreterare för Nya Moderaterna, visa att vi vill fortsätta byggandet av ett öppet och tryggt Sverige som inkluderar alla människor och alla familjer. I det HBTQ-lyft som jag tillsammans med Olof Lavesson har presenterat har vi pekat ut riktningen för hur vi vill skapa ett tryggare Sverige för alla. Det handlar om:

• att samtliga kommuner och landsting ska införa HBTQ-handlingsplaner

• att moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för HBTQ-personers
rättigheter i samhället

• att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående

• att fördubbla antalet hälsosamtal i förskolor och skolor

• att Skolinspektionen ska ha ett tydligt uppdrag och följa upp hur skolor följer skollagen avseende likabehandlingen

Detta är konkreta förslag som vi har lagt och som aktivt kommer att driva för att fler människor ska våga vara sig själva i alla sammanhang: i klassrummet, på vårdcentralen och i omklädningsrummet! Låt oss nu med stolthet och kärlek visa att Nya Moderaterna står upp och fortsätter att driva på för ett öppet och tolerant Sverige i Prideparaden som vi snart ska gå i! Men låt oss också komma ihåg att vi rakryggade måste stå upp för detta på årets alla dagar. I varje samtal och i varje debatt!

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

43 dagar kvar till valet och jobbturnén är invigd

Med mindre än sex veckor kvar tills vallokalerna stänger drar Nya Moderaterna nu igång den nationella kampanjverksamheten på allvar och rivstartar nu vår jobbturné som kommer att besöka 20-talet orter runt om i Sverige.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized