En politik för fler jobb, fler bostäder och bättre infrastruktur i hela Sverige

För att nya jobb ska växa fram och komma fler till del, behöver vi en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik i hela landet. Det krävs även nya bostäder för att öka möjligheten för människor att arbeta och bo i hela Sverige. Därför är Alliansen stora satsning Sverigebygget, som innebär miljardinvesteringar inom kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Nya Moderaterna vill därtill utöka Sverigebygget, genom att möjliggöra för 20 000 nya studentbostäder redan till år 2020.

Trots att Europa har haft en historisk finanskris, där länder har tvingats till stora nedskärningar samtidigt som statsskulderna har växt, så har Sveriges utveckling varit den motsatta. Tack vare arbetslinjen och ansvar för de offentliga finanserna har Sverige i dag en stark ekonomi och över 250 000 nya jobb har växt fram. Sveriges sysselsättningsgrad är högst i EU. För att nå vårt mål om över fem miljoner sysselsatta fram till 2020 behöver vi fortsätta den utvecklingen. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet.

Nya stambanor för höghastighetståg
Alliansen vill genomföra de mest omfattande investeringarna i järnvägar sedan 1800-talet. Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö förkortas restiderna avsevärt mellan Sveriges storstadsregioner. Samtidigt binds även regionerna däremellan ihop. En ökad tågtrafik innebär dessutom minskade koldioxidutsläpp. Det är ett hållbart resande som underlättar för resenärer och är ett miljövänligt alternativ till bilen. Med de nya satsningarna kan det befintliga järnvägssystemet i högre utsträckning användas för gods och regional pendeltågstrafik.

Nya bostäder och förenklat bostadsbyggande
Storstadsregionerna är viktiga tillväxtmotorer för hela Sverige. Rätt investeringar här skapar fler arbetstillfällen och möjliggör för nya företag att växa fram, även i andra delar av landet. Den rådande bostadsbristen hämmar en sådan utveckling. Människor som får möjlighet att studera eller jobba i storstäderna tvingas inte sällan tacka nej för att det finns för få bostäder. Vi måste därför bygga fler bostäder, men också se till att människor har råd att bo. Vi föreslår därför att ytterligare underlätta för byggande av bostäder genom till exempel regelförenklingar, kortare handläggningstider, kortare planprocesser samt ökad tillgång till byggklar mark.

Investeringar i infrastruktur för fler jobb
Det måste finnas goda förutsättningar att bo och leva i hela Sverige. Inom storstadsregionerna handlar det om förbättra kollektivtrafiken och förstärka möjligheterna att arbetspendla. Vi ser även över möjligheten för ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige.
Sammanfattningsvis innebär Sverigebygget 100 000 nya bostäder och investeringar på över 400 miljarder inom infrastruktur och kollektivtrafik. Genomförs satsningen kommer 13 000 nya byggnadsjobb kunna växa fram per år fram till 2035.

I ett läge där Sveriges ekonomi står starkare än på flera decennier och arbetsmarknaden trots krisen utvecklats bra är vi övertygade om att detta är de rätta, långsiktiga investeringarna för fler jobb och mer tillväxt som kan bygga Sverige ännu starkare.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Vilken gemensam vänsterpolitik kommer S, V och MP att gå till val på?

Skiljelinjerna i svensk politik är nu tydliga. Nya Moderaterna vill, tillsammans med Alliansen, fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik så att jobben ska kunna bli fler och trösklarna till arbetsmarknaden ska kunna sänkas. Ett samhälle som är inriktat på att fler ska jobba skapar även förutsättningar för fler arbetade timmar, vilket bygger Sverige starkt.

I ett läge där Sverige behöver arbeta mer prioriterar Miljöpartiet i stället förkortad arbetstid, återinfört friår och bidragsutbyggnad. MP prioriterar att de i en ny regering ska förkorta normalarbetstiden genom lag och avtal, så att fler får möjlighet till 35-timmars arbetsvecka.

Inget visar på att en arbetstidsförkortning på lång sikt skulle leda till en högre sysselsättning eller lägre arbetslöshet – istället innebär det lägre sysselsättning. Dessutom riskerar resurserna till välfärden att minska då en arbetstidsförkortning leder till sjunkande produktion och därmed till minskade skatteintäkter. Med dagens skattenivå skulle förslaget om 35 timmars arbetsvecka innebära uppemot 140 miljarder kronor mindre i skatteintäkter. En arbetstidsförkortning riskerar också att leda till lägre månadslöner då lönerna på längre sikt måste följa med den minskade arbetstiden. Till detta ska även läggas Vänsterpartiets krav på att gå ännu längre och förkorta arbetstiden till 30 timmar i veckan. Så tar man varken ansvar för jobben eller en hög kvalitet i de gemensamma välfärdsverksamheterna.

Sammantaget ökar detta pressen på Socialdemokraterna och Stefan Löfven att ge besked om vad de egentligen tycker om kraven från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ska Sverige jobba mer eller mindre med en socialdemokratiskt ledd regering?

Gustav Fridolin och Åsa Romson står också fast vid sina krav på att skära ned på försvaret med över en och en halv miljard kronor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är inte heller överens om försvarspolitikens inriktning då MP vill prioritera bort det militära försvaret till förmån för civila insatser. Detta är allvarligt i en säkerhetspolitiskt turbulent tid och något Stefan Löfven måste förhålla sig till. Rysslands aggression och den oroväckande utvecklingen i Ukraina ställer höga krav på tydliga besked kring hur framtiden för svenskt försvar ska utformas.

Alliansregeringen vill stärka Sveriges försvarsförmåga och har senast i den ekonomiska vårpropositionen föreslagit stegvis ökade resurser i miljardklassen med särskilt fokus på Östersjön och Gotland.

Stefan Löfven har fortfarande ej gett tydliga svar om hur han ser på kärnkraften. Miljöpartiet är däremot tydliga och vill stänga två reaktorer redan under nästa mandatperiod. Detta skapar stor osäkerhet gällande tillgången till el med konkurrenskraftiga priser. Något som är särskilt viktigt för de jobb i basindustrin som Löfven säger sig värna.

Konsekvenserna av Miljöpartiets politik skulle även försvåra möjligheterna att bo, arbeta och driva företag i lands- och glesbygd. Förslag som kraftigt höjd bensinskatt och införd kilometerskatt slår särskilt hårt mot människor utanför storstäderna.

På punkt efter punkt ger Miljöpartiet nu besked som gör behovet av att Stefan Löfven svarar på regeringsfrågan mer angeläget än tidigare.

Nya Moderaterna och Alliansen står fast vid vårt grundläggande besked till väljarna. Vi går till val tillsammans och med en gemensam politik. En av våra viktigaste prioriteringar är satsningar för att öka kunskaperna och förbättra resultaten i skolan. Under våren har Alliansregeringen därför redovisat förslag för mindre klasser, fler lärare, utökad undervisningstid i matematik, tioårig grundskola, satsningar på sommarskola och läxhjälp för alla. Viktiga satsningar som är ansvarsfullt finansierade, krona för krona. Vi är övertygade om att detta är några av de mest centrala åtgärderna för mer kunskap i skolan. Det stärker även långsiktigt arbetskraften i Sverige och är därmed viktiga delar i vår långsiktiga politik för fler jobb.

Vägvalet i september kommer att stå mellan Alliansens samlade politik för fler jobb och en fortsatt splittrad vänsteropposition.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Jag kommer fortsätta stå upp för öppenhet, tolerans och alla människors lika värde

Almedalsveckan är lämnad bakom oss. En av de viktigaste samtalen jag hade möjlighet att få genomföra för Nikodemussamtalet i Visby kyrka. Ett samtal om värderingar. För mig var det viktigt att tydliggöra min ståndpunkt om att stå upp för öppenhet och tolerans.

I bloggen som refererar till samtalet skrivs följande:

Aldrig har avskyn mot främlingsfientlighet löpt som en så tydlig röd tråd i ett Nikodemussamtal. Aldrig har en partiföreträdare varit mera besjälad av den frågan. Förhoppningsvis kommer Kent Perssons engagemang i den frågan ge ett tydligt eko hos alla demokratiska partier inför valet!

När hatets krafter genom rasisterna släpps loss på gator och torg blir folk rädda – och rädsla bygger inte ett gott samhälle. Det finns inte minsta förutsättningar att kompromissa i den här frågan, anser Kent Persson, och ställer istället frågan om vad ett samhälle är värt som inte bejakar alla människors lika värde.

I tider när det blåser vindar emot öppenheten är det ännu viktigare att stå upp för den och alla människors lika värde. Det kommer jag fortsätta att göra.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Vi vill genomföra ett HBTQ-lyft

Idag presenterade Olof Lavesson, Nya Moderaternas talesperson i HBTQ-frågor, Tomas Tobé och jag ett antal förslag för att göra Sverige till ett ännu bättre land för HBTQ-personer att leva i.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer men vi kan bli bättre.

Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt och öppet samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs. Nu tar vi nästa steg. Idag presenterades HBTQ-lyftet som innebär att:

• Samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.

• Samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.

• Moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för integration av HBTQ-personer i samhället.

• Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.

• Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.

• Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.

• Vi vill se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Alliansen står upp för Ukrainas framtid

Det är snart fyra månader sedan ett hundratal människor sköts ihjäl på Majdantorget i Kiev. Sedan dess har en mörk skugga kastats över Europa och vår säkerhetsordning har skakats i grunden. Idag står Alliansen, tillsammans med Måndagsrörelsen, på Norrmalms torg för att visa vår fortsatta solidaritet med Ukraina i deras kamp för frihet, fred och demokrati.

När Ryssland angrep Ukraina och olagligt annekterade Krim beslutade sig några unga och engagerade personer för att återuppliva Måndagsrörelsen. Måndagsrörelsen bildades 1990 som ett stöd för att de baltiska staterna skulle få välja sin egen väg och de samlades varje måndag klockan tolv på Norrmalmstorg. Rörelsen som är partipolitiskt obunden har nu än en gång skapat en mötesplats för alla som vill visa sitt stöd för fred, frihet och demokrati i Ukraina och andra forna sovjetstater.

Ett angrepp på ett annat europeiskt land får inte stå oemotsagt. Att vi står i bred politisk enighet på Norrmalmstorg idag är en tydlig politisk markering som visar att vi inte tystnar för maktspråket i Kreml. Vi kan inte ta vår vision om ett enat och fredligt Europa för givet. Nu krävs en politisk samsyn i demokrati- och säkerhetsfrågor och en samstämmig politik som med tydlighet står upp för de värden som är våra.

Utvecklingen i Ukraina, ett land i vår omedelbara närhet, visar att risken för krig i Europa inte är förbi. Den ryska aggressionen utmanar hela den freds- och säkerhetsordning som EU har försökt att bygga upp efter det kalla krigets slut. Det har påmint oss om att vi ofta tar vår demokrati och frihet för givna. Värden som ständigt måste värnas och väljas.

När folket samlades på Majdan var deras  krav enkla och självklara: demokrati, reformer och europeiskt samarbete. Rop som försökte tystas med brutalt våld. Trots detta visar det som händer i Ukraina också på styrkan i den europeiska drömmen. Ett Europa i fred, frihet och samarbete.

Där Putin har för avsikt att söndra och splittra måste samarbetet stärkas och försvaras. Nu behövs en regering och ett Sverige som håller EU samman, som påminner om EU:s fredsvision. Den internationella tankesmedjan European Council on Foreign Relations rankade i år Sverige som den tredje mest framgångsrika nationen när det gäller att påverka unionens gemensamma utrikespolitik. Bara Frankrike och Storbritannien placerade sig före.

Att i detta läge försvaga det europeiska samarbetet vore direkt farligt. Trots detta har vissa partier svårt att vara tydliga i sin kritik. När Europaparlamentet antog en text som fördömde Rysslands agerande under Ukrainakrisen valde Vänsterpartiet att lägga ner sin röst. Om Sverige skulle få en regering utan en enad europapolitik kommer den svenska rösten i EU försvagas. En splittrad röst är ingen stark röst. Det skulle frånta Sverige möjligheten att påverka hur EU ska agera i denna och andra kriser.

Nu behövs en regering som medverkar i EU:s ansträngningar att fortsätta öppnar dörrar för att fler länder i Europa ska få välja samarbete, handel och frihet. Det har Alliansen gjort i snart åtta år och det kommer vi att fortsätta med.

Vi står på Norrmalmstorg idag för att vi tror att det är Ukrainas fulla rätt att välja sin egen väg och forma sin egen framtid. Vi står solidariskt med Ukraina i deras strävan efter demokrati, frihet och förändring.

Kent Persson (M)

Nina Larsson (FP)

Michael Arthursson (C)

Acko Ankarberg (KD)

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Fler barn måste få gå en ljus framtid tillmötes

Studenttid. En tid av lycka och glädje. Framtidstro till tonerna av ”Den blomstertid nu kommer”. För de allra flesta är också studenten en fin och minnesvärd dag fylld av optimism. De allra flesta ungdomarna klarar skolan och de kommer att gå en fin framtid tillmötes. Men inte alla.

För en del elever är studentdagen en tung dag. En dag som sammanfattar en skolgång som inte varit lyckad. En skolgång som inte gjort det möjligt för en del att inte nå kunskapsmålen. För dessa ungdomar ser kanske framtiden inte lika ljus ut. Ett misslyckande i skolan ökar risken för arbetslöshet och utanförskap.

Vårt mål är givetvis att alla ska få möjligheter att få lyckas i skolan. Att få nå kunskapsmålen och att därmed lägga grunden för en framtid med ytterligare studier eller jobb. Ska vi lyckas med det måste insatser sättas in tidigare. Ju tidigare vi når elever med utmaningar, desto större är chansen att lyckas.

Erfarenheter visar att redan tidigt i skolgången ser man vilka elever som kommer få det tufft. Just därför måste insatserna sättas in tidigt. Det måste bli rätt från början. Därför föreslår och går vi till val på en hel rad åtgärder för att möta dessa barn tidigt. Det handlar om tidigare skolstart, alla ska börja skolan vid 6 års ålder. Vi föreslår fler lärare, fler speciallärare, mer matematiklektioner och sommarskola för de som har det svårt. Detta för att nämna några av våra förslag.

Men studentdagen och skolavslutningen påminner oss om vilka utmaningar vi har i det svenska samhället. Jag tänker på ungdomar som kränkts och förnedras på olika sätt i sin vardag. Föräldrar som oroar sig för hur det går för ens barn i skolan. Hur det går på riktigt. Har ens barn vänner, får de vara med och slipper de att bli mobbade. En oro som gnager hos alltför många.

Under den gångna veckan har man i socialamedier kunna följa hur studentdagen sett ut runt om i landet. Dessvärre har vi kunnat se exempel på skyltade studentflak med vidriga budskap riktade mot unga kvinnor. Det sägs vara skämt, men är inte ett dugg roligt. Främst riktar sig förnedringen mot unga kvinnor, men inte enbart. Även unga män utsätts för hat och hot. Kanske är det en inblick i unga människors vardag som visar sig. Kanske är det under ruset som förstånden försvinner. Kanske är det dessvärre så här alltför många har det varje dag.

Det borde sagts ifrån för länge sedan. Detta är inte okej. Vuxenvärlden kan inte vara stilla acceptera dessa grova utryck och förtryck. Oavsett när det sker så är det oacceptabelt. Vi är många som bör säga ifrån. Allt från skolledningar och lärare till föräldrarna. Papporna till söner som ger sig själva rätten att förnedra kvinnor måste säga ifrån. Det är där det börjar. Föräldraansvaret och vuxenansvaret. Det är aldrig okej att förnedra unga kvinnor. Kvinnor ska inte behöva utstå förnedring, vare sig på studentdagen eller någon annan dag på året.

Utmaningarna är många och arbetet för en bättre skola behöver förstärkas. Både i kunskapsinnehåll och när det gäller tryggheten. Alla barn ska få möjligheten att nå kunskapsmålen och få gå i en trygg skola. På så sätt lägger vi grunden för att alla ska kunna njuta av ”Den blomstertid nu kommer” och få gå en ljus framtid till mötes.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

År 2020 ska fem miljoner människor ha ett jobb att gå till

Jobben bygger Sverige starkt. Det är när fler arbetar som vi kan lägga mer resurser på allt vårt gemensamma. Idag har 250 000 fler människor ett jobb att gå till jämfört med 2006. Det är en bra början, men vi vill mer. Vi höjer nu vår gemensamma ambition betydligt; år 2020 ska fem miljoner människor ha ett jobb att gå till. Vägen dit går genom en fortsatt ansvarsfull politik för fler jobb och en bredd av åtgärder som skapar förutsättningar för ytterligare 350 000 nya jobb att växa fram.

Att en kvarts miljon fler människor jobbar idag innebär att vi aldrig har varit så många som har bidragit med så mycket. Trots en omfattande finanskris och lång lågkonjunktur. Det är ingen slump, utan resultatet av en politik som ökat drivkrafterna för jobb och gjort det mer lönsamt att arbeta. Men vi ser fortsatta utmaningar för dem som idag har svårast att få ett jobb.

Tillsammans går vi i Alliansen därför till val på åtgärder som förenklar för människor att komma i arbete.Till vår arbetslinje lägger vi nu förslag om snabbare vägar till jobb för nyanlända, bättre stöd till jobb för människor med en funktionsnedsättning samt en satsning på unga företagare. Tidigare i vår har vi även presenterat omfattande satsningar på skola, infrastruktur, tryggare sjukvård och bättre villkor för företagande – i hela landet.

Förutsättningen för att 350 000 jobb ska växa fram till 2020 är ett politiskt alternativ med en bred samsyn för Sveriges utmaningar och hur de ska lösas. Tack vare denna samsyn har Alliansen kunnat genomföra eller påbörja 97 procent av de löften som vi lovade svenska folket att genomföra. Tillsammans har vi sett till att breda löntagargrupper har fått en extra månadslön att röra sig med per år, gjort det enklare och mer lönsamt att anställa och genom sänkt arbetsgivaravgift för unga, sänkt moms på restaurangmoms och YA-jobb, har vi öppnat fler och bredare vägar för unga att få sitt första jobb. Vi håller vad vi lovar.

År 2020 vill vi att fem miljoner svenskar ska ha ett jobb att gå till. Vår väg dit går genom ordning och reda i ekonomin, en fortsatt stark arbetslinje och åtgärder som underlättar för fler människor att komma i arbete.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized