Skärp straffen för inbrott

Skriver idag i Kvällsposten tillsammans med Beatrice Ask om att straffen för inbrott. I sommartid är det fler familjer som drabbas.

En barnfamilj har spenderat semestern i sin sommarstuga. När de kommer hem och parkerar bilen på uppfarten till deras hus möts de av något förfärligt. Rutan på altandörren är krossad.

Hallgolvet är täckt av upp- och nedvända lådor.

Böcker, leksaker och kläder ligger slängda i en röra. Många delar liknande erfarenheter av inbrott hemma eller i fritidshuset. Att drabbas av inbrott innebär en allvarlig kränkning av människors privatliv. Alliansregeringen vill skärpa straffet för inbrott och införa ett helt nytt brott; inbrottsstöld.

I dag bedöms ett inbrott i regel som grov stöld.

Det är viktigt att straffen står i proportion till brottens allvar. När det gäller inbrott är straffnivån i dag alldeles för låg. Straffet ska återspegla kränkningen, men också att många känner sig oroliga för att vistas i sina hem en lång tid efter att ett inbrott ägt rum. Det nya brottet inbrottsstöld föreslås leda till minst ett års fängelse.

Socialdemokraterna å sin sida, tar inte inbrotten på allvar. När Alliansregeringen presenterade det nya förslaget om inbrottsstöld blev svaret från S att fokus inte ska ligga på straffskalor.

Partierna på vänsterkanten är både splittrade och från varande i rättspolitiken. Miljöpartiet vill till exempel genomföra stora nedskärningar på polisen.

Vänsterpartiet vill införa halvtids frigivning för alla fängelsedömda. En gemensam rätts politik från vänsterpartierna skulle innebära kraftiga nedskärningar, sänkta straff och minskad trygghet.

I dag är det bara några få procent av de anmälda inbrotten som klaras upp. Resultaten måste bli bättre. Ett sätt att nå dit är att införa det nya brottet inbrottsstöld. Det skickar en tydlig signal till polisen och övriga rättssystemet om att bostadsinbrott ska prioriteras. Så kan vi minska risken att fler barn familjer och andra drabbas av inbrott.

Vi vill fortsätta att ta ytterligare steg för ett tryggare Sverige, där tillgängliga poliser och ett mer effektivt rättväsende gör att fler människor kan känna förtroende och tillit till att brott utreds och klaras upp. Alliansregeringen är det enda alternativet i svensk politik som kan lova ett fortsatt arbete för ett tryggare Sverige.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Pride: Vi vill ha ett öppet Sverige där alla behövs

I måndags inleddes Stockholm Pride. En viktig vecka som lyfter centrala frågor om öppenhet och mångfald. Idag skriver jag tillsammans med Olof Lavesson på UNT debatt om att vi vill ha ett öppet Sverige där alla behövs.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll.

Sverige är ett av världens bästa länder för HBTQ-personer. Ett land som dessutom blivit avsevärt bättre de senaste åren då många viktiga reformer har genomförts.

Sedan 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssteriliseringarna för den som vill genomgå könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag. Vid årsskiftet presenterade även regeringen sin hbt-strategi som syftar till att stärka arbetet för HBTQ-personers situation i Sverige.

Men bra kan bli bättre. Fortfarande möter många HBTQ-personer en problematisk verklighet. Det kan vara i skolan, på arbetsplatsen eller inom vården. Därför föreslår vi ett HBTQ-lyft som syftar till att öka kunskapen och kompetensen om HBTQ-personers situation. Det vill vi uppnå genom:

  • Vi vill se ett HBTQ-lyft i samtliga kommuner och landsting. Man ska kunna visa hur man på ett aktivt och strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna. Vi vill gärna se fler HBT-certifierade verksamheter i kommuner och landsting.
  • Vi vill att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det handlar om att det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar attityder och diskriminering i kommunen och hur man axlar sitt ansvar som arbetsgivare.
  • Vi kommer att uppmana moderata företrädare att ta ett större ansvar för HBTQ-personers situation i samhället. Vi vill att moderatledda kommuner och landsting går före i detta arbete.
  • Vi vill verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående. Därför vill vi stärka det civila samhällets betydelse för lika villkor och möjligheter för alla människor.
  • Vi vill fördubbla antalet hälsosamtal i skolan. Vi vet att unga HBTQ-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra för psykisk ohälsa. En del i det förebyggande arbetet är exempelvis införandet av fler hälsosamtal. Elevhälsan bör ges större utrymme i skolan än i dag genom att hälsosamtal erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år, det vill säga en fördubbling jämfört med i dag.
  • Vi vill ge Skolinspektionen ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterlever skollagen avseende likabehandling.
  • Vi vill se en ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.
  • HBTQ-lyftet handlar om att se varje människa och skapa möjligheter för dem att leva sina liv på egna villkor och se förbi invanda mönster och normer. Runt om i Sverige ska moderata företrädare i kommuner och landsting vara en stark och tydlig röst för alla HBTQ-personers rättigheter. Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer – både här i Uppsala och i resten av landet. Ett tryggare Sverige där alla behövs.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Alla som vill och kan ska få ett arbete att gå till

Jobben är valets viktigaste fråga och Sveriges största samhällsutmaning. Sedan 2006 har 250 000 fler människor fått ett arbete att gå till. Tack vare en stark ekonomi och fler i arbete har vi kunnat genomföra stora satsningar inom vård, skola och omsorg, vilket har lett till att vi har aldrig investerat så mycket i välfärden som nu.  Vi ska fortsätta att ta ansvar för Sverige – alla som vill och kan ska få ett arbete att gå till. För det är endast så som välfärden för alla kan tryggas.
  
Vi kommer fortsätta hålla ordning och reda i finanserna. Vi är inne i en ekonomisk fas där varje satsning ska
finansieras krona för krona. På så vis kan vi spara i ladorna och ha en stark ekonomi även i nästa lågkonjunktur. Så säkrar vi jobben.
       
Vi kommer fortsätta att stärka och utbilda arbetskraften. Det är viktigt att det blir rätt från början. Därför vill vi genomföra ytterligare reformer för att elever ska nå kunskapsmålen. Vi föreslår bland annat läxhjälp, sommarskola, fler matematiktimmar och fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Genom att utbilda och stärka arbetskraften lägger vi grunden för ett starkt Sverige där varje människa tillåts att växa utifrån egen kraft.
                                                 
Vi måste fortsätta riva handelshinder i Europa. Tyvärr möts svenska företag ofta av handelshinder i Europa, vilket
också motverka expansion och minskar möjligheterna att anställa. Alliansen kommer att arbeta för att riva de handelshinder som sätter stopp för våra företag att växa.  
     
Arbetet med att se till att jobben kommer fler till del måste fortsätta. Sedan Alliansregeringen tillträdde har olika ingångar till jobb utvidgats. Tack vare reformer som exempelvis YA-jobb, instegsjobb och nystartsjobb har även de som stått längre från arbetsmarknaden fått möjlighet att börja arbeta. Dessa reformer ska vi vårda och utveckla.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har över en kvarts miljon fler har ett jobb att gå till och fler står närmare arbetsmarknaden. Istället för att gömma människor genom förtidspensioneringar och olika åtgärdsprogram har vi valt att synliggöra arbetskraften. Vi ska alltid stå upp för alla människors rätt att komma i arbete.

Genom att fortsätta hålla ordning och reda i finanserna, stärka och utbilda arbetskraften, riva handelshinder i Europa och se till att jobben kommer fler till del lägger vi grunden för ett starkare Sverige. En kvarts miljon fler i arbete är bara början. Nu fortsätter vi den resan. 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Moderaternas film ”alla behövs” – Sverige ska vara ett öppet och tolerant land

Vår film ”alla behövs” har ett viktigt och framtidsinriktat budskap. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land. Sverige ska vara ett land där alla behövs.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

En politik för fler jobb, fler bostäder och bättre infrastruktur i hela Sverige

För att nya jobb ska växa fram och komma fler till del, behöver vi en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik i hela landet. Det krävs även nya bostäder för att öka möjligheten för människor att arbeta och bo i hela Sverige. Därför är Alliansen stora satsning Sverigebygget, som innebär miljardinvesteringar inom kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Nya Moderaterna vill därtill utöka Sverigebygget, genom att möjliggöra för 20 000 nya studentbostäder redan till år 2020.

Trots att Europa har haft en historisk finanskris, där länder har tvingats till stora nedskärningar samtidigt som statsskulderna har växt, så har Sveriges utveckling varit den motsatta. Tack vare arbetslinjen och ansvar för de offentliga finanserna har Sverige i dag en stark ekonomi och över 250 000 nya jobb har växt fram. Sveriges sysselsättningsgrad är högst i EU. För att nå vårt mål om över fem miljoner sysselsatta fram till 2020 behöver vi fortsätta den utvecklingen. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet.

Nya stambanor för höghastighetståg
Alliansen vill genomföra de mest omfattande investeringarna i järnvägar sedan 1800-talet. Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö förkortas restiderna avsevärt mellan Sveriges storstadsregioner. Samtidigt binds även regionerna däremellan ihop. En ökad tågtrafik innebär dessutom minskade koldioxidutsläpp. Det är ett hållbart resande som underlättar för resenärer och är ett miljövänligt alternativ till bilen. Med de nya satsningarna kan det befintliga järnvägssystemet i högre utsträckning användas för gods och regional pendeltågstrafik.

Nya bostäder och förenklat bostadsbyggande
Storstadsregionerna är viktiga tillväxtmotorer för hela Sverige. Rätt investeringar här skapar fler arbetstillfällen och möjliggör för nya företag att växa fram, även i andra delar av landet. Den rådande bostadsbristen hämmar en sådan utveckling. Människor som får möjlighet att studera eller jobba i storstäderna tvingas inte sällan tacka nej för att det finns för få bostäder. Vi måste därför bygga fler bostäder, men också se till att människor har råd att bo. Vi föreslår därför att ytterligare underlätta för byggande av bostäder genom till exempel regelförenklingar, kortare handläggningstider, kortare planprocesser samt ökad tillgång till byggklar mark.

Investeringar i infrastruktur för fler jobb
Det måste finnas goda förutsättningar att bo och leva i hela Sverige. Inom storstadsregionerna handlar det om förbättra kollektivtrafiken och förstärka möjligheterna att arbetspendla. Vi ser även över möjligheten för ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige.
Sammanfattningsvis innebär Sverigebygget 100 000 nya bostäder och investeringar på över 400 miljarder inom infrastruktur och kollektivtrafik. Genomförs satsningen kommer 13 000 nya byggnadsjobb kunna växa fram per år fram till 2035.

I ett läge där Sveriges ekonomi står starkare än på flera decennier och arbetsmarknaden trots krisen utvecklats bra är vi övertygade om att detta är de rätta, långsiktiga investeringarna för fler jobb och mer tillväxt som kan bygga Sverige ännu starkare.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Vilken gemensam vänsterpolitik kommer S, V och MP att gå till val på?

Skiljelinjerna i svensk politik är nu tydliga. Nya Moderaterna vill, tillsammans med Alliansen, fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik så att jobben ska kunna bli fler och trösklarna till arbetsmarknaden ska kunna sänkas. Ett samhälle som är inriktat på att fler ska jobba skapar även förutsättningar för fler arbetade timmar, vilket bygger Sverige starkt.

I ett läge där Sverige behöver arbeta mer prioriterar Miljöpartiet i stället förkortad arbetstid, återinfört friår och bidragsutbyggnad. MP prioriterar att de i en ny regering ska förkorta normalarbetstiden genom lag och avtal, så att fler får möjlighet till 35-timmars arbetsvecka.

Inget visar på att en arbetstidsförkortning på lång sikt skulle leda till en högre sysselsättning eller lägre arbetslöshet – istället innebär det lägre sysselsättning. Dessutom riskerar resurserna till välfärden att minska då en arbetstidsförkortning leder till sjunkande produktion och därmed till minskade skatteintäkter. Med dagens skattenivå skulle förslaget om 35 timmars arbetsvecka innebära uppemot 140 miljarder kronor mindre i skatteintäkter. En arbetstidsförkortning riskerar också att leda till lägre månadslöner då lönerna på längre sikt måste följa med den minskade arbetstiden. Till detta ska även läggas Vänsterpartiets krav på att gå ännu längre och förkorta arbetstiden till 30 timmar i veckan. Så tar man varken ansvar för jobben eller en hög kvalitet i de gemensamma välfärdsverksamheterna.

Sammantaget ökar detta pressen på Socialdemokraterna och Stefan Löfven att ge besked om vad de egentligen tycker om kraven från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ska Sverige jobba mer eller mindre med en socialdemokratiskt ledd regering?

Gustav Fridolin och Åsa Romson står också fast vid sina krav på att skära ned på försvaret med över en och en halv miljard kronor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är inte heller överens om försvarspolitikens inriktning då MP vill prioritera bort det militära försvaret till förmån för civila insatser. Detta är allvarligt i en säkerhetspolitiskt turbulent tid och något Stefan Löfven måste förhålla sig till. Rysslands aggression och den oroväckande utvecklingen i Ukraina ställer höga krav på tydliga besked kring hur framtiden för svenskt försvar ska utformas.

Alliansregeringen vill stärka Sveriges försvarsförmåga och har senast i den ekonomiska vårpropositionen föreslagit stegvis ökade resurser i miljardklassen med särskilt fokus på Östersjön och Gotland.

Stefan Löfven har fortfarande ej gett tydliga svar om hur han ser på kärnkraften. Miljöpartiet är däremot tydliga och vill stänga två reaktorer redan under nästa mandatperiod. Detta skapar stor osäkerhet gällande tillgången till el med konkurrenskraftiga priser. Något som är särskilt viktigt för de jobb i basindustrin som Löfven säger sig värna.

Konsekvenserna av Miljöpartiets politik skulle även försvåra möjligheterna att bo, arbeta och driva företag i lands- och glesbygd. Förslag som kraftigt höjd bensinskatt och införd kilometerskatt slår särskilt hårt mot människor utanför storstäderna.

På punkt efter punkt ger Miljöpartiet nu besked som gör behovet av att Stefan Löfven svarar på regeringsfrågan mer angeläget än tidigare.

Nya Moderaterna och Alliansen står fast vid vårt grundläggande besked till väljarna. Vi går till val tillsammans och med en gemensam politik. En av våra viktigaste prioriteringar är satsningar för att öka kunskaperna och förbättra resultaten i skolan. Under våren har Alliansregeringen därför redovisat förslag för mindre klasser, fler lärare, utökad undervisningstid i matematik, tioårig grundskola, satsningar på sommarskola och läxhjälp för alla. Viktiga satsningar som är ansvarsfullt finansierade, krona för krona. Vi är övertygade om att detta är några av de mest centrala åtgärderna för mer kunskap i skolan. Det stärker även långsiktigt arbetskraften i Sverige och är därmed viktiga delar i vår långsiktiga politik för fler jobb.

Vägvalet i september kommer att stå mellan Alliansens samlade politik för fler jobb och en fortsatt splittrad vänsteropposition.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Jag kommer fortsätta stå upp för öppenhet, tolerans och alla människors lika värde

Almedalsveckan är lämnad bakom oss. En av de viktigaste samtalen jag hade möjlighet att få genomföra för Nikodemussamtalet i Visby kyrka. Ett samtal om värderingar. För mig var det viktigt att tydliggöra min ståndpunkt om att stå upp för öppenhet och tolerans.

I bloggen som refererar till samtalet skrivs följande:

Aldrig har avskyn mot främlingsfientlighet löpt som en så tydlig röd tråd i ett Nikodemussamtal. Aldrig har en partiföreträdare varit mera besjälad av den frågan. Förhoppningsvis kommer Kent Perssons engagemang i den frågan ge ett tydligt eko hos alla demokratiska partier inför valet!

När hatets krafter genom rasisterna släpps loss på gator och torg blir folk rädda – och rädsla bygger inte ett gott samhälle. Det finns inte minsta förutsättningar att kompromissa i den här frågan, anser Kent Persson, och ställer istället frågan om vad ett samhälle är värt som inte bejakar alla människors lika värde.

I tider när det blåser vindar emot öppenheten är det ännu viktigare att stå upp för den och alla människors lika värde. Det kommer jag fortsätta att göra.

1 kommentar

Filed under Uncategorized