Vänsterregeringen hotar Sveriges starka ekonomi och jobben

Tack vare Nya Moderaternas och Alliansens arbetslinje och ansvar för ekonomin är Sverige i dag på rätt väg. Senast i förmiddags kom en ny arbetskraftsundersökning som visar att antalet sysselsatta fortsätter att öka. Jobben har blivit närmare 370 000 fler sedan 2006.

Det är en mycket glädjande utveckling som nu hotas när regeringen har presenterat sin budgetproposition för 2015. Den politik som Magdalema Andersson i dag presenterade riskerar att försvaga Sveriges ekonomi och bromsa den breda uppgång vi nu ser på arbetsmarknaden.
Samtidigt är det tydligt att regeringen skjuter upp beslut kring viktiga framtidsutmaningar, som till exempel energifrågan och angelägna infrastruktursatsningar.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik, med stöd av Vänsterpartiet, handlar istället om höjda bidrag som minskar drivkrafterna till arbete och man väljer att bygga ut tillfälliga platser istället för att satsa på nya jobb. Överskottsmålet överges, vilket innebär att Sverige kommer att stå sämre rustat vid nya kriser. Besked kring frågor om exempelvis Förbifart Stockholm och andra viktiga infrastrukturprojekt som skulle innebära bättre tillväxtförutsättningar för hela landet skjuts på framtiden eller begravs i utredningar. Osäkerhet kring industrins elförsörjning försämrar Sveriges konkurrenskraft.

Det är sammantaget en ansvarslös politik från en historiskt svag vänsterregering som försvagar ekonomin, hotar jobben och skjuter upp viktiga reformer.

I detta läge är det centralt att Nya Moderaterna och Alliansen står upp för våra förslag om att skapa bättre förutsättningar för företagen att kunna växa och anställa och värna den jobbtillväxt som vi lagt grunden för.

Här kan du se Anna Kinberg Batra, ekonomisk-politisk talesperson, kort sammanfatta kritiken mot regeringens budgetproposition.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

En svag vänsterregering utan svar på Sveriges utmaningar

När Stefan Löfven nu har avgett regeringsförklaringen står det klart att Sverige har fått en historiskt svag vänsterregering som saknar idéer för att möta viktiga utmaningar framöver.

Trots att jobben är den viktigaste framtidsfrågan kom inte Löfven med några nya besked om hur jobben ska bli fler. Dagens regeringsförklaring var tom på förslag för att möta de centrala utmaningarna på arbetsmarknaden. Istället handlar det om en återgång till tidigare S-regeringars plats- och bidragspolitik som dömts ut och misslyckats.

Flera av de ambitioner Stefan Löfven i dag berörde i regeringsförklaringen är fortsatt oklara vad gäller finansiering, utformning och tidsplan. Hur kraftiga skattehöjningarna kommer att bli på arbete och företagande återstår att se. I Socialdemokraternas valmanifest var skattehöjningarna som drabbar företagande fyra gånger så stora som satsningarna på företagen. Detta pratade Löfven inte om i dag. Vi vet heller inte hur det blir med Miljöpartiets skattehöjningar på till exempel bensin, flyg och energi som slår särskilt hårt mot villkoren för landsbygden och jobben i basindustrin.

Till detta kommer att den nya regeringen kommer att behöva ge Vänsterpartiet inflytande över budgeten. Det öppnar för ytterligare avsteg från den egna politiken i frågor som ytterligare skattehöjningar och begränsningar av människors valfrihet.

Bristen på gemensamma förberedelser har redan lett till tydliga löftessvek från både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det undergräver människors förtroende till politiken och att viktiga framtidsreformer kommer att skjutas upp eller helt utebli.

Nya Moderaterna kommer nu att fortsatt stå upp för en politik som prioriterar jobb, ansvar för ekonomin och hållbara investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Tillsammans med övriga partier i Alliansen kommer vi längre fram i höst presentera vårt förslag till budget med satsningar som bygger Sverige starkt och försvarar arbetslinjen.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Tack alla ni som röstade på Nya Moderaterna

1,4 miljoner människor valde att lägga sin röst på Nya Moderaterna i valet 2014. Tack vare er gjorde Nya Moderaterna sitt fjärde bästa val någonsin. Men tyvärr räckte det inte hela vägen fram.

Tillsammans med Alliansen har vi stått upp för jobben och ansvar för ekonomin. Era 1,4 miljoner röster ger oss ett stort förtroende och ett tydligt mandat att i opposition fortsätta att bygga vidare på en politik för högre sysselsättning, tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande. Under alliansregeringens åtta år har utanförskapet minskat med 200 000 människor, 340 000 fler har ett jobb att gå till och Sverige har i dag en ekonomi i världsklass, trots kris och utdragen lågkonjunktur.

Sverige ser nu ut att få en svag och oförberedd vänsterregering som riskerar att försämra arbetslinjen och försämra möjligheterna för nya jobb att växa fram. Det är därför viktigare än någonsin att Nya Moderaterna och de andra allianspartierna står upp som en stark opposition med den politik vi har gått till val på.

Vårt parti och våra valarbetare har lyckats genomföra 1 228 000 samtal med väljare runtom i landet. Alla dessa samtal och den energi som partiet hade i valrörelsen lyckades Nya Moderaterna göra en fantastisk valspurt där blockskillnaderna minskade kraftigt veckorna innan valet. Tack alla ni som har bidragit till detta. Och tack alla människor som gett oss förtroende att fortsätta arbeta för att fler människor ska få ett jobb att gå till. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben främst, även i opposition.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Att rösta för en jobbförstörande politik är inte att ta ansvar för Sverige

Valrörelsen är nu över och tyvärr nådde Nya Moderaterna och Alliansen inte ända fram. Veckorna innan valet minskade blockskillnaden kraftigt, vilket visar på en väl genomförd valspurt. Vårt parti genomförde även över 1 228 000 väljarsamtal. Samtidigt är vi givetvis inte nöjda med valresultatet. Detta ska vi nu utvärdera noggrant och dra lärdom av. En central del i processen framåt är att vara ett ansvarsfullt oppositionsparti.

Det innebär att vi med full kraft kommer att driva vår politik i opposition. Vi har ett ansvar mot våra väljare att stå upp för den politik vi gick till val på. Alliansen har varit tydliga med att vi står fast vid vårt gemensamma valmanifest som kommer att ligga till grund för den gemensamma budgetmotion som vi kommer att föreslå senare i höst.Det handlar om förslag för att stärka villkoren för entreprenörskap, forskning och utveckling så att jobben kan fortsätta bli fler. Vi vill sänka kostnader och lätta på regelbördan. Vi vill säkra en stabil ekonomisk utveckling genom investeringar som möjliggör för 300 000 nya bostäder till år 2020 och utbyggd kollektivtrafik, väg och järnväg. Tillsammans med våra satsningar på mer kunskap i skolan skulle det leda det till att arbetsmarknaden fungerar bättre och att fler människor får ett jobb att gå till.

Tillsammans med Alliansen har vi alltid stått upp för jobben och ansvar för ekonomin. Ett mycket viktigt arbete som vi nu ska fortsätta under de nya parlamentariska förutsättningarna. I ett läge där Sverige ser ut att få en splittrad vänsterregering med ett svagt regeringsunderlag är det viktigare än någonsin med en stark opposition som prioriterar jobb, tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande.

Det innebär också att vi kommer rösta nej till en jobbförstörande politik. Socialdemokraterna har gått till val på en politik som enligt metoder och modeller, som internationella bedömare som bland annat OECD använder, hotar drygt 80 000 jobb. S förslag försämrar särskilt för unga och utrikesfödda genom att slå mot branscher där många får sitt första jobb. S har också föreslagit en nedmontering av arbetslinjen i ersättningssystemen vilket höjer trösklar för återgång till jobb och riskerar att öka utanförskapet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ser ut att vara de som avser att bilda regering tillsammans, är oeniga om cirka 70 procent av de vallöften man presenterat. Bland annat om viktiga framtidsinvesteringar i infrastruktur då MP kraftigt vill minska byggandet av nya vägar och stoppa Förbifart Stockholm. S och MP motsätter sig också en mängd av de regelförenklingar vi vill se för att öka byggandet och föreslår istället subventioner som inte har fungerat tidigare och som riskerar att leda till högre kostnader.

Detta är en politik Nya Moderaterna aldrig kan rösta ja till. Det kan heller aldrig vara vårt ansvar att, som opposition, genomföra Socialdemokraternas politik.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Magdalena Andersson, sa under hösten 2013 att ”det är tyvärr inte oppositionens uppgift att lotsa igenom budgetar”. Det är en utgångspunkt vi delar och det är så formerna för politiken ser ut. Socialdemokraterna har också återkommande under mandatperioden, i högt tonläge, kritiserat Alliansen för att vara en svag minoritetsregering. Detta i ett läge när Alliansen hade ett regeringsunderlag på 49,5 procent. Socialdemokraterna och Miljöpartiet samlar i dag ett regeringsunderlag på 38 procent.

Det är nu deras uppdrag att ta ansvar för sin politik. Väljarna har gett Nya Moderaterna ett annat uppdrag, att stå upp för vår politik i opposition.

Vi kommer därför hålla det vi lovade innan valet: att föra en politik för fler jobb och ansvar i ekonomin.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Lyssna på poden #polsnack med Kent

Tar det dig 15 minuter att åka till jobbet, skolan eller kanske gymmet? Kan du inte slita dig från politiken ens då? Då tycker jag att du ska lyssna på vår nya podcast #polsnack. Under kommande veckor bjuder jag in gäster för att samtala om aktuella samhällsfrågor. Fokus är självklart på valets viktigaste fråga – jobben, men vi diskuterar även politik i stort, både med moderata företrädare och med andra gäster.   

Redan nu finns den flera avsnitt upplagda av poden. Delta i diskussionen på Twitter och Facebook och använd gärna hashtaggen #polsnack.

Min förhoppning är att fram till valet kunna förmedla Nya Moderaternas idéer och politik. Men också att diskussionerna ska bidra till att bredda och fördjupa det politiska samtalet.

Podcasten finns på moderat.se och Soundcloud och kommer inom kort att vara sökbar på itunes och appen Podcaster.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Sverige är ett av världens bästa länder för HBTQ-personer

Denna vecka firar vi Örebro Pride. Människor träffas och delar stolthet och glädje. Vi vill att Örebro och Sverige ska vara ett öppet samhälle där alla människor har lika möjlighet att förverkliga sin fulla potential.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll.

Sverige är ett av världens bästa länder för hbtqpersoner. Ett land som dessutom blivit avsevärt bättre de senaste åren då många viktiga reformer har genomförts. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssterilisering för den som vill genomgå könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag.

Vid årsskiftet presenterade regeringen även den första samlade strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under åren 2014-2016 avsätter vi 21 miljoner kronor och lägger grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Nyligen beslutade regeringen dessutom att tillsätta en utredning om att inkludera transpersoner i lagstiftningen mot hets mot folkgrupp. Många transpersoner utsätts för våld, hot och andra kränkningar på grund av omvärldens fördomar. Därför måste det straffrättsliga skyddet för transpersoner stärkas genom att reglerna om hets mot folkgrupp moderniseras och även omfattar transpersoner. Lagstiftning kan dock bara göra så mycket. Det är i våra verksamheter i kommuner och landsting som vi möter hbtqpersoner varje dag. I skolan och förskolan. I äldreomsorgen och i sjukvården.

I våras presenterade vi därför vårt hbtqlyft där vi vill att samtliga kommuner och landsting tar fram handlingsplaner för hur hbtqpersoner ska bemötas i våra offentliga verksamheter, hur kompetensen bland personalen ska öka och hur man ska ta sitt ansvar som arbetsgivare när problem uppstår. Vi vill se fler hbtqcertifierade verksamheter och vi ställer kravet på de kommuner där Nya Moderaterna styr att de går före i detta arbete.

Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbtqkompetensen genom en satsning som riktar sig till kommuner och landsting. Under 2015-2016 kommer de ges möjlighet att ansöka om bidrag till projekt, exempelvis olika utbildningsinsatser, som främjar hbtqpersoners lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna är nödvändiga för att motverka fördomar och diskriminering och för att främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare.

Viktiga landvinningar har gjorts de senaste åren. Men vi vill mer. Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Jobb eller bidrag – valet är ditt

Vallokalerna är öppna sedan några dagar och nu är valet i skarpt läge. Väljarna bestämmer sig och avger sina röster. Vi har också presenterat vår förtidskampanj ”Jobb eller bidrag – valet är ditt.” Nya Moderaterna går till val på en politik för fler jobb och vi berättar för människor hur det ska gå till. Vänsteroppositionens besked är istället höjda skatter på arbete och företagande samt en återgång till kraftigt utbyggda bidrags- och ersättningssystem. Jobb står mot bidrag och detta är en av valets viktigaste konfliktlinjer.

Vi har fyra budskap som vi ska ta med oss när vi möter människor på gator och torg, knackar dörr eller till diskussionerna vid fikabordet på jobbet:

Sverigebygget: Vi vill genomföra långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Genom Alliansens Sverigebygget möjliggör vi för 100 000 nya bostäder, nya stambanor för höghastighetståg och vi vill dessutom se över möjligheten att bygga ut järnvägen i norra Sverige samt en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Därtill vill Nya Moderaterna utöka Sverigebygget med 20 000 studentbostäder till år 2020 och ytterligare 30 000 bostäder genom att öka tillgången till byggklar mark. Regelförenklingar som kan påbörjas direkt efter valet den 14 september. Sverigebygget stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet.

En samlad politik för fler jobb: I dag har 250 000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till jämfört med 2006. Det är en bra början, men vi vill mer. Alliansens mål är att över 5 miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020. För att uppnå målet ska vi värna om våra jobbskapande reformer som exempelvis rut- och rot avdraget, sänkt restaurangmoms och halverade arbetsgivaravgift för unga. Framåt vill Nya Moderaterna tillsammans med Alliansen se till att människor som står längst ifrån arbetsmarknaden får en chans att bidra till samhället. Det handlar bland annat om YA–jobb, matchningsanställningar, snabbare vägar till jobb för nyanlända, bättre stöd till jobb för människor med en funktionsnedsättning och satsningar på unga företagare. Vi vill att det fortsättningsvis ska vara lönsamt att arbeta och säger nej till vänsteroppositionens kraftiga skattehöjningar på jobb och företagande.

Ansvar för ekonomin: Sverige har bland EU:s starkaste offentliga finanser, det gör skillnad. Tack vare ordning i finanserna har vi kunnat genomföra reformer för fler jobb, en bättre skola och omfattande investeringar i infrastruktur. Fortsatt ansvar för ekonomin och ordning och reda i statsfinanserna är helt grundläggande för att bygga Sverige starkt. 

Mer kunskap: Nya Moderaterna tillsammans med Alliansen har genomfört historiska reformer för en bättre kunskapsskola där alla barn blir sedda och kan utvecklas efter sin förmåga. Vi har bland annat infört fler nationella prov och tidigare betyg. Lärare har därmed haft möjlighet att upptäcka kunskapsluckor vid ett tidigt skede hos eleverna och kunnat sätta in extra stöd. Lärare har också fått möjlighet till kompetensutveckling och höjda löner genom lärarlyftet. Framåt vill vi fortsätta investera i utbildning bland annat genom högre löner för särskilt skickliga lärare, mindre klasser och fler lärare, tioårig grundskola, utökad undervisningstid i matematik och fler speciallärare. Det innebär det satsningar på drygt tre miljarder kronor redan under 2015. 

Rösta för jobben redan i dag. 

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized