Monthly Archives: februari 2011

Välfärden går före kommunala skattesänkningar

För mig är värnandet och utvecklandet av välfärden i Örebro det viktigaste uppdraget. Arbetet med att se till att få en stad som håller ihop och som ger alla möjligheter att kunna nå sina livs drömmar är för oss moderater prioriterad. Endast genom att ha en stark och bra välfärd som omfattar alla kan vi få ett Örebro där alla får plats. Skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och det förebyggande arbetet är delar i välfärdens Örebro som behöver bli bättre.

Örebros välfärd är bra, men det återstår mer att göra. Det är därför som vi måste skapa bättre förutsättningar för fler växande företag som skapar fler jobb i Örebro. Örebro ska bli en kommun där både människor och företag ges möjligheter att växa. Genom att få fler i jobb så kommer vi att kunna satsa mer resurser i välfärden. Jobben och välfärden hänger ihop.

Jag har vid flera tillfällen sagt att för oss moderater i Örebro går välfärden före kommunala skattesänkningar. Det beskedet gäller. Givetvis måste vi först och främst se till att vi får en skola där alla barn når kunskapsmålen. Givetvis måste vi först se till att alla barn och ungdomar får växa upp i trygga miljöer och hem. Givetvis måste vi först se till att äldreomsorgen blir så bra och trygg att alla äldre i Örebro känner en trygghet i att åldras i vår kommun.

Lika självklart är det att ekonomin ska skötas på ett ansvarsfullt sätt. Ekonomin ska vara i balans för den som är i skuld står inte fri att kunna fatta de beslut vi vill. Skatten ska vara på rätt nivå för att välfärden ska kunna utvecklas och ekonomin ska vara i balans. Samtalet om vilken skattesats vi ska ha framåt måste kunna föras på ett anständigt sätt. Balansen mellan att säkerställa välfärdsuppdraget och att människor kan leva på sin lön måste hittas. Vi moderater är inte främmande för att sänka skatten. Den frågan ska prövas. Ges utrymme för att både stärka välfärden och sänka skatten så kommer vi att pröva den frågan. Örebro är en högskattekommun som på sikt kan sänka skatten om välfärden och ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Politiken ska vara stark där människan är svag. Jag kommer aldrig att sänka skatten på bekostnad av välfärden i Örebro. Det förebyggande arbetet behöver stärkas i Örebro. Ingen ska lämnas utanför och ingen ska lämnas ensam. Alla ska omfattas av välfärden i Örebro och dit har vi en bit kvar innan vi är framme.

Socialdemokraterna har redan inför omvalet i maj börjat sprida lögner och överdrifter om moderaternas politik. Senast idag påstår socialdemokraterna att vi ska sänka skatten med över 200 miljoner i Örebro och de påstår att vi ska göra det varje år. Detta är inte sant. Vi kommer inte sänka skatten med över 200 miljoner.

Vårt besked till Örebroarna är att välfärden går före skattesänkningarna. Vi kommer att ta ansvar för välfärden och vi kommer att ta ansvar för ekonomin.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Söndagskrönikan om kärnan i det politiska förtroendeuppdraget

Söndagskrönikan denna vecka tar sin utgångspunkt i förtroendeuppdragets kärna. Att vara förtroendevald är det finaste uppdrag man kan bära. Det är ett uppdrag som man har på låns av väljare under en begränsad tid, en mandatperiod. När mandatperioden är över prövas ens förtroende igen. Har man klarat sitt uppdrag och hållit de löften man avgett finns det stora möjligheter att kunna vinna väljarnas förtroende igen.

De viktigaste delarna i förtroendeuppdraget är att vara ödmjuk och lyssnande. Ödmjuk inför svårigheterna med uppdraget och inför ens uppdragsgivare. Lyssnande gentemot både politiska motståndare och väljarna. Att lyssna på goda argument kan aldrig vara fel. Tvärtom så stärker det politiken.

I dessa dagar så minns vi Olof Palme som mördades för 25 år sedan. Ett mord som är tragiskt och som var ett skott rakt in i vår demokrati. Politiskt minns jag knappt Palme. Däremot kan man konstatera att Palme knappast ledde socialdemokratin på ett ödmjukt och lyssnande sätt. Ibland får man känslan av att Palme och S sökte politisk konfrontation för konfrontationens egen skull. Det leder aldrig framåt. Kanske är det arvet av Palme som nu Socialdemokratin får betala för. Tiden har inte bara kommit ikapp socialdemokratin, det har sprungit förbi.

Förnyelsen av politiken har ett egen värde. Nya människor behöver ges utrymme i politiken. Vi behöver bli fler, inte färre, som engagerar oss politiskt. Förnyelsen kan därmed ge fler människor möjligheten att få politiska uppdrag. Förnyelsen av politiken måste ske kontinuerligt. Att kunna pröva och ompröva politiska ställningstaganden är inget konstigt, det är naturligt. Däremot behöver kärnan i politiken vara fast. Vi bygger vår politik på ideologi och idéer. De ska forma och vara vägledande i dagens politiska ställningstaganden. Så måste ett modernt parti fungera.

Jag tror att politiken skulle vinna på att kunna lyssna mer på sina politiska motståndare. Samtal är bättre än debatt. Tydligheten mellan de politiska partierna behöver inte bli mindre eller otydligare för det. Man kan ha olika ställningstaganden och åsikter, men man ska kunna mötas med respekt för varandra.

Kärnan i det politiska uppdraget är att företräda medborgarna. Som vald ska man givetvis företräda sin väljare. Men det demokratiska uppdraget är större än så. Man ska företräda väljarna på bästa tänkbara sätt och det ska man göra varje dag. Ytterst handlar det om att komma ihåg att ett förtroendeuppdrag har man på låns av väljarna.

Bloggar: Sörliden och Högberg och Röda Berget och Rasmus och Tokmoderaten och Elias

Media: SVD och DN och AB och DN2 och DN3 och SVD2 och SVD3 och AB2

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Omvalet är ett lokalt vägval för Örebro

Jag hoppas verkligen att omvalet i Örebro i maj kommer att handla om de lokala frågorna och om Örebros framtid. Det är ett lokalt val där lokala kandidater ska vinna väljarnas förtroende på lokala frågor.

Valet handlar om hela Örebros framtid. Även om valet bara genomförs i en valkrets så måste valet handla om hela Örebros vägval. Jag är väl medveten om att det inte är alla Örebroare som får rösta, men kommunvalet handlar om helheten och inte om delar.

Om vi får en valrörelse som präglas av lokala frågor där alla Örebroare blir delaktiga beror på om alla tar sitt ansvar. Partierna, media och väljarna har valet i sin hand. Blir det Örebropolitiken som sätts i centrum för valrörelsen eller inte? Media väljer hur man vill bevaka valet, partierna väljer hur man vill profilera sig i valet och väljarna väljer vilket engagemang man lägger på valet. Om alla tar sin del av ansvaret och fokuseras på vägvalet för Örebro kommer det att bli en bra lokal valrörelse.

Politik hänger ihop. Därför kommer vi säkerligen från alla partier få besök av riksdagsledamöter, centrala företrädare och kanske till och med en och annan minister. Det i sig är inget fel. Bara inte det lokala valet omvandlas till ett riksdagsval.

Örebro är en stor stad och det har betydelse vilket styre staden får efter omvalet. Örebro är en viktig kommun för alla partier både i regionen och i riket. Därför kommer säkert alla partier att satsa hårt på att lyckas i det lokala valet i Örebro.

Vi moderater kommer att gå till val på våra lokala frågor för att göra Örebro till en ännu bättre stad. Våra prioriterade frågor är att få fler i jobb, att förbättra skolan och att öka tryggheten i vår kommun. När man bli äldre ska man känna trygghet i att en god vård och omsorg finns till hands när den behövs.

Valet i maj är ett vägval för Örebro. Vi vill som moderater och som Koalition fortsätta att ta ansvar för Örebro och leda kommunen in i framtiden. Vi kommer att värna och utveckla välfärden, förbättra näringslivsklimatet och ta ansvar för ekonomin. Örebro är en kommun som växer och blir allt bättre. Den utvecklingen vill vi fortsätta ta ansvar för.  

Media: NA

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Kriskommission och framgångskommission

Skillnaden mellan det nya arbetarpartiet och det före detta arbetarpartiet i svensk politik är just nu gigantisk. När vi i de nya moderaterna just nu arbetar fram vårt nya idéprogram så sker det arbetet i positiv anda. Inom socialdemokratin är det tvärtom. I alla dess delar så är nu deras arbete negativt. Enkelt utryck kan man konstatera att socialdemokratin har sin kriskommission och vi moderater har vår framgångskommission.

Politisk framgång kräver mod. Igår skrev jag tillsammans med Jonas Ransgård och Anna Wiklund en debattartikel på temat i GP. Moderaterna har modet att fortsätta vara självkritiska, lyssnande och ödmjuka. Vi har i stora delar lyckats i vårt förnyelsearbete, men mycket kvarstår. Jag ser tre utmaningar partiet har närmsta åren.

För det första så måste förnyelsen fullföljas lokalt. Det har den inte. De nya moderaterna har mer att göra. I Örebro är vi inte klara. Valresultatet 2010 var en framgång, men det återstår mycket innan vi når samma nivåer i stöd som i riksdagsvalet. Förnyelsen av moderaterna ska genomföras under denna mandatperiod. I valet 2014 så ska väljarna i Örebro få möta de nya moderaterna även i Örebro. Vi har kommit en bra bit på vägen och min förhoppning är att väljarna redan i omvalet uppfattar och uppskattar den förnyelsen som har påbörjats.

För det andra så måste vi som parti arbeta igenom vår välfärdspolitik än mer. Väljarna saknar i delar förtroende för vår välfärdspolitik och det ska vi ta tag i. En av grunddiskussionerna i den grupp som ska ta fram vårt nya idépolitiska handlingsprogram handlar just om välfärden. Jag är givetvis mycket glad över att få vara med i den gruppen som nu formar moderaternas framtida idépolitik. Det är ett spännande och viktigt uppdrag.

För det tredje så ser jag just att idépolitiken måste utvecklas. Idéernas kraft är starka och vara grunden i vårt arbete. Friheten, jobben och välfärden är bärande delar i vår framtida politik och jag tror vi måste bli ännu bättre på att koppla ihop politiskt ansvarstagande med våra idéer.

Så när vi moderater nu för fullt arbetar med vår politiska utveckling och vår förnyelse så krisar socialdemokratin och såväl självinsikt som politik och kandidater saknas. Bilden av att socialdemokratin är ett före detta arbetarparti blir allt tydligare. De nya moderaterna kommer även i valet 2014 vara Sverige enda arbetarparti.

Bloggar: Högberg och Mats och Röda Berget och Mary

Media: SVD och SVD2 och SVD3 och SVD4 och DN och AB och Exp

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Politisk förnyelse kräver mod

Politisk förnyelse kräver mod. Valet 2002 var Moderaternas stora kris. Vi valde att efter det valet efter stor självrannsakan genomföra verkliga förändringar av oss och vår politik. Vi gick från att vara de gamla Moderaterna till att bli de nya Moderaterna. Den pågående förnyelsen hos Moderaterna har belönats av väljarna både i valet 2006 och 2010, det skriver jag tillsammans med Jonas Ransgård och Anna Wiklund på GP debatt.

Läs mer

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Valet handlar om Örebros framtid

Vi kommer givetvis som Koalition göra allt vad vi kan för att vinna omvalet i Örebro som genomförs den 15:e maj. För Örebro handlar det om ett vägval om Örebros framtid. För oss moderater är de viktigaste frågorna jobben, skolan och tryggheten, om det bloggade jag igår

Som moderater kommer vi att genomföra denna valrörelse med samma allvar som alla andra val. Vi tar detta val på största allvar och kommer därför att genomföra valrörelsen på bästa tänkbara sätt. Vi kommer att samtala med Örebroarna. Vi kommer att återupprepa den samtalskampanj vi drev i valrörelsen hösten 2010. Då genomförde vi vår största samtalskampanj någonsin, nu kommer vi att återigen genomföra en lika stor samtalskampanj.

Valet handlar om Örebros framtid. Vi vill leda Örebro in i framtiden och ta ansvar för att jobben blir fler, skolan bättre och se till att tryggheten ökar.

Media: SVD

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Det är ingen ordning längre i det före detta arbetarpartiet

Det är verkligen ingen ordning längre i det före detta arbetarpartiet. Socialdemokraternas kris förvärras för var dag som går. Igår förde det socialdemokratiska kvinnoförbundet fem partiledarkandidater. LO kontrar idag med två medan SSU inte för fram någon. Enligt uppgift ska dessutom valberedningen återigen tillfråga Nuder igen om partiledarskapet och detta trots att Nuder tackat nej flera gånger. Är det någon som tror att socialdemokraterna kan leda ett land när de inte längre kan leda sitt eget parti.

Bloggar: Mary

Media: AB och AB2 och SVT och SVD och DN och Exp

6 kommentarer

Filed under Uncategorized