Tag Archives: folkhälsa

Förstärk de förebyggande insatserna för barnen istället för att höja skatterna på socker

Jag tror inte att höjda skatter kan förbättra folkhälsan. Jag är ledsen att behöva säga det, men att beskatta bort fetman tror jag inte fungerar. Skattedebatten får förvisso ett nytt inslag och en ny vinkel. Men att fördela en bättre folkhälsa med hjälp av beskattningsocker och godis tror jag inte ett dugg på. För att bekämpa övervikt och fetma behövs helt andra insatser. Det handlar om att redan i unga år grundlägga ett sunt levande.

Vi kan inte längre passivt se på när allt fler blir allt sjukare av vår tids största folksjukdom. Övervikt och fetma är ett ökande samhällsproblem i västvärlden och Sverige. Det beror på flera olika faktorer men de största orsakerna är att barn och ungdomar rör mindre på sig för att istället ägna sig mer åt passiv underhållning på fritiden. Barn sitter framför dataspel och tv samtidigt som de äter mer oregelbundet och onyttig mat. I dag räknar man med att ca 20 procent av fem- och tioåringarna i Sverige är överviktiga. Barn med övervikt och fetma har betydligt ökad risk att drabbas av ett stort antal livsstilsrelaterade sjukdomar än normalviktiga barn.

Den enskilde individen har ansvar över sina livsval och i barns fall är föräldrarna ansvariga för att lära barnen en hälsosam livsstil. Vi ser dock att det i dagens samhälle blivit norm att ha ett stillasittande liv med passiv underhållning på fritiden. Jag är beredda att ta krafttag för att skapa ett mer hälsosamt samhälle. För att bryta denna utveckling måste samhället underlätta för individen att göra hälsosamma livsval. Det finns en rad åtgärder som behövs.

För det första vill vi använda fysisk aktivitet på recept för barn. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och friska välmående individer. Det finns vetenskapliga bevis för den fysiska aktiviteten ökar hos personer som fått ett FAR utskrivet. Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla de livsstilsrelaterade sjukdomarna, bidrar till högre självkänsla hos patienten. Därför måste denna möjlighet användas för barn och ungdomar i mycket högre grad än idag.

För det andra, förnya, förstärk och förbättra skolhälsovården så att man kan fånga upp de barn som är i störst behov av fysisk aktivitet. Det är viktigt att fånga upp dem tidigt eftersom människors fysiska hälsa grundas i barndomen. Skolhälsovården skulle i många fall behöva förstärkas så at tillgängligheten kan utökas och uppdraget förnyas.

För det tredje vill vi förstärka ”Hälsosamtalen” för eleverna i vissa årskurser. Genom att ha kontinuerliga samtal med barnen och föräldrarna om hur man kan stärka sin egen hälsa är vi övertygade om att en bra hälsa kan grundläggas hos fler. Informationen och samtalen ska kombineras med andra förebyggande metoder för att få effekt och vända utvecklingen.

För det fjärde så måste vi hitta attraktiva former för aktivitet som lockar alla barn. Det gör vi genom att skapa ett tryggt klimat där överviktiga kan börja på sin egen ansträngningsnivå och i sin egen takt höja ansträngningsnivån. Det krävs ett utökat samarbete mellan skolan, landstingen och ideella organisationer för att effektivt kunna erbjuda lustfyllda aktiviteter.

Vi vet att lagsporter och skolgymnastiken inte passar för alla barn som levt ett stillasittande liv och redan är överviktiga. Dessa barn kan känna obehag att träna med skolkamrater som redan är aktiva eftersom de inte orkar prestera på samma nivå som dem. De har en låg fysisk självkänsla och vill skydda sig genom att hålla sig borta från områden där de riskerar att misslyckas. De blir allt mer inaktiva och glider allt djupare ned i en ohälsosam livsstil som på längre sikt leder till sjukdomar.

Jag tycker vi ska stötta dessa utsatta barn och ungdomar genom att underlätta för hälsosammare livsval utifrån barnens egna önskemål. Vi vill införa utskrivningen av fysisk aktivitet på recept för överviktiga barn. Det är viktigt att hitta attraktiva aktiviteter som är lustfyllda för barnet som inte lockas av traditionellt föreningsliv. Vi måste nu från landsting, kommun och den ideella sektorn at ge sig på denna stora utmaning. Annars riskerar vi att få barn och ungdomar som blir sjuka i onödan. Därför är hög tid att förstärka det hälsoförebyggande arbetet för barn och ungdomar.

Bloggar: Frihet är inte gratis och barnläkarbloggen och trollpackan och konstant magasin och Mary och Arkelsten och Karin och Dick och Christian och tantgrön och Jonas och fetsmart och PCL och robert

Läs gärna sagor från livbåten som skriver ett bra inlägg om skatterna.

20 kommentarer

Filed under Sjukvård

Krafttag behövs mot orättvisorna i vården

 

Återigen uppmärksammas de larmrapporter som kommit från såväl SKL och från Socialstyrelsen gällande att vården är ojämlik. De är bra att dessa problem uppmärksammas och granskas. För att när lågutbildade dör i onödan och får en sämre vård och omsorg i den svenska sjukvården så är det ett oacceptabelt misslyckande. Nu måste ett förbättringsarbete omgående inledas på både lokal och central nivå inom svensk sjukvård. Det får inte vara så att bostadsort, utbildningsnivå eller kulturell bakgrund ska ha betydelse för om man får en god vård eller ej.

Samtidigt som dessa larm kommer presenterade SKL under måndagen ”Öppna jämförelser – folkhälsa 2009”. Det slår ytterligare fast att hälsan är ojämlikt i Sverige och i Örebro läns landsting. När det gäller övervikt och fetma visar öppna jämförelser på nytt att Örebro län har störst andel feta invånare. I Örebro län har 19,6 procent av kvinnorna vad som klassas som fetma medan andelen hos männen är 14,2 procent.

Jag anser att det behövs krafttag för att få ett hälsosammare Örebro län, speciellt  riktat till barn och ungdomar. De hälsofrämjande arbetet med att få fler att motionera mer är mycket viktigt. Moderaterna prioriterar detta eftersom Örebro län har högst andel överviktiga och feta i riket. Det skrivs ut få fysiska aktivitet på recept (FAR) i vårt län trots att det finns vetenskapliga bevis för den fysiska aktiviteten ökar hos personer som fått ett FAR utskrivet. Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla de livsstilsrelaterade sjukdomarna, bidrar till högre självkänsla hos patienten. Därför vill Moderaterna att denna möjlighet användas i mycket högre grad än idag, både för ungdomar och vuxna.

Jag blir djupt oroad när jag tar del av SKL´s och Socialstyrelsens rapporter på området. Det råder inget tvivel om att svensk sjukvård misslyckats med att ge en jämlik vård. Orättvisorna är för stora och oacceptabla. Allvarliga brister i det förebyggande arbetet gör att svensk sjukvård misslyckas med att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska bidra till att patienterna får tillgång till den vård och behandling som ger bäst effekt. Riktlinjerna består av ett antal rekommendationer för olika delar av sjukvården. Det är till exempel rekommendationer om vilken typ av förebyggande insatser, läkemedel eller operation som ger bäst effekt vid olika sjukdomar. De nationella riktlinjerna, som idag är rekommendationer, menar vi behöver få en mer bindande karaktär. På så vis skulle dessa riktlinjer kunna blir kraftfulla verktyg för att åstadkomma en mer kvalitativ men också rättvis hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Problemen är förmodligen likartade i hela Sverige. Därför måste vi nu på lokalnivå säkerställa att det hälsofrämjande arbetet stärks mot de grupper som behöver stöd. Det hälsofrämjande arbetet behöver förmodligen över tid förstärkas och det är många grupper som behöver nås i tid. I spåren av det ofrivilliga utanförskapet kommer ohälsa. Vi måste möta dessa grupper i tid och stärka deras gemenskap i vårt samhälle. När det gäller våra barn och ungdomar måste de få en bra start i livet som stärker deras självkänsla. För alla grupper gäller det nu att nå ut med råd och stöd för egenvård. Att låta bli kommer att bli kostsamt både i mänskligt lidande och i ekonomiska resurser för insatser som behöver sättas in av sjukvården vid senare tillfälle.

Det huvudsakliga ansvaret för varje människas välbefinnande ligger hos den enskilde. Samtidigt tror vi att det gemensamma kan göra mer för att informera, finna svaren på hur vår hälsa i bred mening kan förbättras och även stimulera och premiera människors egna insatser för sin egen hälsa. Detta är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården. Tvärtom är det i andra delar av samhället som mycket av det förebyggande arbetet för en bättre hälsa kan och bör ske. Det är hög tid att aktivera hela samhället i ett gemensamt arbete för att främja hälsa och välmående.

Björn Sundin bloggar på området. Det isig hedrar honom för i övrigt är det rätt tyst kring frågan ifrån S. Detta är det svenska sjukvårdssystem största misslyckande. Därför måste krafttag göras. I detta inlägg som till delar liknar det som jag förut haft på min blogg så för jag fram några åtgärder och tankar. Jag tänker inte göra det så enkelt för mig att jag skyller på de politiska motståndarna för den uppkomna situationen. Det skulle ju annars vara rätt enkelt med tanke på att S styrt Örebro läns landsting sedan det bildades. Sundin försöker lägga skulden på moderaterna. Det är att förenkla debatten. Frågan är större än så. Alla bär sitt ansvar, men det som nu frågan handlar om är vad vill man göra åt problem. Ja, då har Moderaterna förslag på åtgärder för att skapa en jämlik och rättvis sjukvård i hela Sverige, det återstår att se vad S vill göra.

I hälso- och sjukvårdslagen uttrycks att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Människors möjligheter att få en god vård i tid ska inte vara direkt beroende av var någonstans de är bosatta eller vilken grupp man tillhör i samhället. Vi moderater är inte nöjda förrän svensk sjukvård håller högsta kvalitet och är tillgänglig för alla som behöver den. Alla som är i behov av sjukvård ska få läkartid och behandling inom rimlig tid och med god kvalité, det oavsett var man bor och vem man är. Så är det uppenbarligen inte idag, därför är det hög tid i att göra något åt orättvisorna och ojämlikheten i hälso- och sjukvården.

Lämna en kommentar

Filed under Örebro län, Sjukvård

Stoppa fettmabomben!

Vi kan inte längre passivt se på när allt fler blir allt sjukare av vår tids största folksjukdom. Övervikt och fetma är ett ökande samhällsproblem i västvärlden och Sverige. Det beror på flera olika faktorer men de största orsakerna är att barn och ungdomar rör mindre på sig för att istället ägna sig mer åt passiv underhållning på fritiden. Därför föreslår vi att fysisk aktivitet på recept ska kunna ges till barn och ungdomar.

 

Vi vill införa fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och friska välmående individer. Det finns vetenskapliga bevis för den fysiska aktiviteten ökar hos personer som fått ett FAR utskrivet. Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla de livsstilsrelaterade sjukdomarna, bidrar till högre självkänsla hos patienten. Därför vill vi införa denna möjlighet för barn och ungdomar.

 

I dag räknar man med att ca 20 procent av tioåringar i Sverige är överviktiga. Barn med övervikt och fetma har betydligt ökad risk att drabbas av ett stort antal livsstilsrelaterade sjukdomar än normalviktiga barn. Den enskilde individen har ansvar över sina livsval och i barns fall är föräldrarna ansvariga för att lära barnen en hälsosam livsstil. Vi ser dock att det i dagens samhälle blivit norm att ha ett stillasittande liv med passiv underhållning på fritiden. Moderaterna i landstinget är beredda att ta krafttag för att skapa ett mer hälsosamt Örebro län.

2 kommentarer

Filed under politik, Sjukvård