Tag Archives: nya moderaterna

Moderaterna måste förnya välfärdspolitiken för att vinna valet 2014

Idag skriver jag på Newsmill om moderaternas behov av fortsatt förnyelse och behovet av att förnya välfärdspolitiken. De nya moderaterna kommer inte att vinna fler val på att bara föra fram arbetslinjen, jobbskatteavdrag och ansvarstagande för ekonomin. Givetvis måste dessa frågor fortsätta att drivas, men de måste kopplas ihop med välfärden. Utan jobb och en ekonomi i ordning kan inte välfärden utvecklas. Moderaterna utmaning ligger nu i att på allvar förnya välfärdspolitiken så att människor får förtroende för våra idéer för att förbättra vård, skola och omsorg.

Arbetet med att förnya välfärdspolitiken måste omfatta hela partiet och alla politiska nivåer. Moderaterna måste kunna ge trovärdiga svar på hur förskolan ska kunna få bättre kvalité, hur skolan ska kunna lägga grunden för kunskap för alla barn och hur en trygg äldreomsorg ska kunna omfatta alla äldre. Till det kommer hela det sociala området där moderaterna under alltför lång tid duckat. Moderaterna måste kunna ge svar hur de människor som är mest utsatta och som har störst behov av samhällets stöd och hjälp ska kunna få det i moderaternas vision för samhället.

Ofta träffar jag på väljare som lämnat S för M i rikspolitiken, anledningen är vår jobbpolitik och vårt ekonomiska ansvarstagande. Däremot är det alltför ofta jag möter väljare som säger att de inte litar på vår välfärdspolitik. Ska moderaterna bli det samhällsbärande partiet som är brett och som kan ta ansvar för alla i Sverige måste vår välfärdspolitik vinna väljarnas förtroende. Det finns inga genvägar, tvärtom så måste förtroendet vinnas genom grundligt arbetet. Förnyelsearbetet och självkritiken måste genomsyra förändringar av vår välfärdspolitik.

Ska vi förtjäna väljarnas förtroende i välfärdsfrågorna måste vi visa att förnyelsen är på riktigt. Vi måste lyssna på medborgarnas åsikter om välfärden, vi måste lyssna på välfärdens medarbetare som varje dag jobbar inom välfärdssektorn. Det är så vi kan inhämta den kunskap som lägger grunden för en verklig förändring av moderaternas välfärdspolitik.

De nya moderaterna har på riksnivå lyckats med förnyelsen och har lyckats vinna väljarnas förtroende. Mycket har handlat om att sänka tröskeln för människor att kunna närma sig moderaterna. Sakfrågorna som lagt grunden för framgångarna är jobb- och den ekonomiska politiken. Frågorna bärs också upp av Sveriges mest respekterade politiker, Reinfeldt och Borg. Så långt kan allt tyckas vara bra, men när val handlar om andra frågor än arbetslinjen och ekonomin så står Moderaterna sig fortfarande svaga. Jag är rätt övertygad om att när val handlar om välfärdsfrågor räcker inte moderaterna till ännu.

De nya moderaterna måste nu bli de nya moderaterna i hela landet och måste omfatta hela politiken, främst välfärdsfrågorna. Jag är nämligen övertygad om att om ett riksdagsval i huvudsak skulle komma att handla om välfärdsfrågorna så kommer moderaterna har svårt att lyckas om inget görs. Moderaterna måste nu fördjupa sin förnyelse. Hela partiet måste omfattas av förnyelsearbetet, det räcker inte med att partiet i rikspolitiken genomfört förnyelsen. Här bär givetvis det lokala ledarskapet huvudansvaret, men partiledningen med Fredrik Reinfeldt i spetsen måste ta sin del av ansvaret. Partiledningen måste visa ett större engagemang och delaktighet i förnyelsearbetet på alla plan i politiken och fokus för den fortsätta förnyelsen måste vara välfärdspolitiken.

För när effekterna av Reinfeldt, Borg och jobbpolitiken lyfts bort är moderaterna fortfarande ett mycket mindre parti än S. Förnyelsen av moderaterna är rätt och riktig. Ska valen 2014 kunna vinnas måste nu förnyelsen fördjupas och omfatta hela partiet och i huvudsak omfatta välfärdspolitiken. Ansvaret för det ligger lika tungt på det lokala ledarskapet som på partiledningen. Det är nu hög tid för de nya moderaterna att utmana socialdemokraterna om vem som kan ta ansvar för den svenska välfärden på bästa sätt.

Media: DN och SVD och SVD2 och SVD3

Bloggar: Peter och Erik och Weiman och Tokmoderaten och Martin och Roger och Motpol

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Söndagskrönikan om moderaternas utmaningar

Söndagskrönikan denna gång handlar om moderaternas utmaningar. De nya moderaterna är en framgångssaga. Frågan är vad som krävs för att de nya moderaterna ska kunna återupprepa framgångarna en tredje gång i val.

Kanske är det en ny tid vi går in i för den svenska politiken. En tid där det inte kommer att räcka med att leva på gamla meriter. Politik är en förtroendebransch och en bransch där förtroendet måste vinnas och återvinnas varje dag. Just detta gör att partierna måste kunna ge väljarna svar på dagens och morgondagens utmaningar på ett förtroendefullt sätt. Egentligen handlar det om att göra hemläxan och att göra det om och om igen. Väljarna kräver att politiken svar och lösningar ska vara trovärdiga, genomförbara och finansierade. Så enkelt och självklart kan tyckas, men ändå så svårt.

Utmaningen handlar om att det inte räcker med att hitta samhällsproblemen, politiken måste också ha lösningen och den ska vara trovärdig. Det räcker heller inte med att visa att de politiska motståndarna har fel, man måste visa upp sin egen lösning och den ska vara just genomförbar. Det räcker inte heller med att tala om viktiga och angelägna reformer som kan lösa samhällsproblemen, lösningarna måste vara finansierade också.

Alla svenska partier står förvisso inför stora utmaningar. Igår bloggade jag om Centerns och Annie Lööfs utmaningar, men Centern är knappast själva om att ha stora utmaningar framför sig. Jag skulle kunna reflektera över alla partiers utmaningar, men tänkte idag ägna mig lite åt moderaternas. Den utveckling de nya moderaterna haft är enorm och otrolig. Från valfiaskot 2002 till valframgångarna 2006 och 2010 har det hänt mycket. Partiets stöd har fördubblats och M har etablerat sig på en nivå runt 30% i opinionen och ibland större än S. Det var nära i valet att M blev större än S. Nu blev det inte så, så fortfarande kan M skapa politisk historia i ännu ett val.

Valet 2014 är en stor utmaning för de nya moderaterna. Ska två valframgångar kunna mötas upp med en tredje på raken? Förväntan är stor hos de egna väljarna. Hos motståndarna pratas det om att de nya moderaterna är slut på idéer. När det gäller idéutvecklingen så står den inte stilla i M. Tvärtom. Diskussionerna och idéarbetet pågår för fullt. Nytt idéprogram ska antas på partistämman i Örebro i oktober. Då ska även ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram antas. I båda dessa program ges en del av svaren på dagens och morgondagens utmaningar.

De nya moderaternas svåra utmaning blir att återigen skapa nyfikenhet på partiet och våra idéer. I valet 2014 så har Fredrik Reinfeldt varit statsminister i 8 år. Många år där mycket har hänt. En del uppskattar den Alliansregeringen gjort, andra inte. Under dessa åtta år har även moderaterna fått kompromissa en hel del. Kompromissande som kan leda till otydlighet gentemot sina egna väljare. Det gäller att M i valrörelsen 2014 kan berätta om vad som är de moderata idéerna och vad är Alliansens idéer.

De nya moderaterna måste berätta berättelsen om vårt framtida Sverige. En berättelse som kan grundas i ansvar, arbetslinje och en ekonomi i balans. Men det räcker inte för att vinna val. Det räcker förmodligen inte för att vinna tillräckligt många väljare för att få fortsätta styra landet. Vi måste, om vi ska kunna vinna valet 2014, kunna ge svaren på hur välfärden ska utvecklas. Det handlar om hur barnen ska få en bra start i livet. Det handlar om hur alla unga ska få klara skolan. Det handlar om hur våra äldre ska få en värdig omsorg. Det handlar om hur sjukvården ska kunna ge rätt vårt i rätt tid till alla. Ytterst handlar det om att ge svaren på hur de som behöver välfärden mest ska kunna vara trygga i att få ta del av den.

Moderaterna stora utmaning är att arbeta fram en välfärdspolitik som är trovärdig, genomförbar och finansierad. I stora delar är den det, men det räcker inte. Nu när M är ett 30% parti krävs mer än så. Ska vi kunna vinna val i riket en tredje gång och kunna vinna fler lokala val måste välfärdspolitiken kännas mer än trovärdig. För moderaterna gäller det att visa att förnyelsen är på allvar ännu en gång. Moderaterna måste visa att den välfärdspolitik vi har omfattar alla. Men inte ens det räcker. Moderaterna måste visa att vår välfärdspolitik bryr sig om alla och att empatin finns hos våra företrädare. Klarar vi det, då vinner vi valen 2014.

Media: NA och SVD och SVD2 och DN och AB och AB2 och AB3 och Exp och AB4 och Exp2

Bloggar: Röda Berget och Martin och Thomas och Tokmoderaten och Johan och Mary och Lotta

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Nya Moderaternas nya idéprogram – Vi tar ansvar för hela Sverige

Jag har haft den stora förmånen att få vara med och skriva de nya moderaternas nya idéprogram. Jag är stolt för det och jag är stolt över programmet. De nya moderaternas nya idéprogram lägger nu grunden för fortsatt förnyelse av moderaterna. Ambitionen är att programmet ska visa vägen för ett ansvarstagande för hela Sverige. I hjärtat av vår politik står människan. En fokus förändring som kommer ha stor betydelse för de nya moderaternas fortsatta arbete. Människan ska alltid gå före systemen.

Moderaterna behöver förnya och förbättra välfärdspolitiken. Genom att sätta människan i centrum för vår politik så har vi nu en välfärdspolitik som omfattar alla. Att ta ansvar för hela Sverige innebär att vi tar ansvar för alla. Vår gemensamma välfärd ska finansieras just gemensamt via skatten och den ska omfatta alla. Så byggs ett samhälle som hålls samman.

Lika viktigt som att skapa en välfärd som omfattar alla, lika viktigt är det att alla ges möjligt att arbete efter sina förutsättningar. Det är arbetslinjen som byggt vårt välstånd. Arbete och jobb måste därför fortsätta att vara i centrum för vår politik. Att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt där företagen växer, jobben blir fler och att det sker på ett ansvarsfullt sätt är en grundbult i de nya moderaternas politik. Tillväxten ska ske på ett sätt som är hållbar, både ekologiskt och socialt.

Kunskapen är för många vägen att kunna nå sina livsdrömmar. Därför är en väl fungerande skola en förutsättning för att människor ska kunna växa. Genom att ha en skola där alla kommer till sin rätt så kommer fler nå kunskapsmålen. För oss är det viktigt att alla når kunskapsmålen. Ingen ska lämnas efter. Förutsättningarna för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag ökar om det råder lugn och ro i skolan. Tryggheten måste gälla alla. Ingen ska mobbas eller kränkas. Det är min bestämda uppfattning att trygga barn växer upp och blir trygga vuxna.

Frihet och trygghet går hand i hand. Friheten har många segrar kvar att vinna i vårt samhälle. Ofta handlar det om att just skapa trygghet och frihet för människor i vårt land. Tryggheten handlar om att veta att välfärden finns där när man behöver den. Friheten är att veta att välfärden bekostas gemensamt och att man inte behöver finansiera den själv via pengar eller försäkringen. Vi finansierar välfärden solidariskt via skattesedeln.

Att kunna röra sig på gator och torg samt att få vara trygg i sitt eget hem handlar om att säkerställa friheten för alla. Ingen ska behöva oro sig för att bli utsatt för våld. Det är en huvuduppgift för samhället att se sitt att våldet aldrig får vinna och sätta skräck i samhället eller hos människorna.

Den solidaritet de nya moderaterna nu är tydlig i omfattar givetvis alla. Vi ska ta ansvar för hela Sverige. Ingen ska lämnas utanför eller efter. Solidariteten omfattar även människor i andra länder. Sveriges röst i världen ska vara stark och den ska vara tydlig. Vi ska alltid ta ställning för öppenhet och demokrati.

Vi sätter människorna i centrum för vår politik och vår solidaritet. Vår strävad är att skapa förutsättningar för alla människor i vårt land att ha ett bra och lyckligt liv. Var och en ska efter sina förutsättningar få möjligheter att nå sina livs drömmar.

Att vårt nya idéprogram lockar till kritik från våra politiska huvudmotståndare, socialdemokraterna, är knappast förvånande. Jag hade varit orolig och bekymrad om sossar jublat över vårt program. Det är skillnad mellan S och M och ska så vara. Vi är det nya arbetarpartiet som tar ansvar för hela Sverige. Med det är vi också det samhällsbärande partiet. Vi tar ansvar för människorna och för landet. Vi tar ansvar för de offentliga finanserna och vi tar ansvar för välfärden. Vår hållning är tydlig. Vår politik ska alltid vara trovärdig, genomförbar och finansierad. På så sätt läggs grunden för ett långsiktigt ansvarstagande. De nya moderaternas nya idéprogram lägger nu grunden för Sveriges framtid. Vi tar ansvar för hela Sverige.

Media: AB och DN och SVD och SVD2 och AB

Bloggar: Peter och Röda Berget och Federley och Thomas och Sebastian och Johan

24 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ansvar för hela Sverige

Politik handlar om att göra vägval och om att ta ansvar. De nya moderaternas största förändring gentemot de gamla moderaterna är att politiken vi driver är trovärdig och genomarbetad. Vi rädds inte att ompröva gamla sanningar och vi är beredda att ta ansvar. Ansvar som ibland innebär att löften måste omprövas och skjutas upp.

Reinfeldt gav idag i sitt sommartal de besked som är nödvändiga. Det är kärva tider som väntar runt hörnet. Världsekonomin är orolig och det kommer att påverka Sverige. Sverige står starkt rustad tack vare att Alliansen i förra krisen tog ansvar. Vi lyssnade inte på oppositionen som ville satsa mer av lånade pengar. Vi tog ansvaret och det gör att Sverige står sig starka idag. Vi kommer också återigen att ta det ansvaret.

Jobben är det som bygger vårt samhälle starkt och håller samman det. Därför måste arbetslinjen fortsätta att stärkas. Mycket av människors frihet grundläggs just genom att man har ett jobb att gå till. Jobben måste bli fler och i oroliga tider behöver politiken skapa än bättre förutsättningar för företagande och utbildning.

Jag efterlyste inför Reinfeldts tal svar om välfärden. Svaren gavs också till delar. Reinfeldt talade om hur viktig skolan är och att den måste stärkas. Det är just i skolan som morgondagens samhälle utformas. Barnen ska ha rätten att gå in en bra skola där alla ska få möjligheter att nå kunskapsmålen och det ska ske i en trygg skola.

Talet av Reinfeldt var allvarsamt. Det var till stora delar väntat och till stora delar bra. Tankarna till Norge i deras svåra stund visar att vi alla bryr oss om vårt grannland. Reinfeldt är en trygg ledare som tar ansvar. I en tid av oro behövs det. Politik handlar om vägval och ansvarstagande. Det moderata ledarskapet tar det rätta vägvalen och tar ansvaret för hela Sverige.

Media: SVD och DN och AB och Ab2 och SVD2 och AB3 och Exp och Exp2

Bloggar: Rasmus och Thomas och Johan och Mikael och Daniel och Röda Berget och Sebastian och Tokmoderaten och Mikael

12 kommentarer

Filed under Uncategorized

Reinfeldt, börja ge oss beskeden om välfärden idag

Förväntningarna är högt ställda inför Fredrik Reinfeldts sommartal. Ett tal som jag hoppas kommer att innehålla besked om moderaternas syn på demokrati, ekonomi och välfärd.

Händelserna i Norge skickade en chockvåg genom hela norden. Vårt demokratiska system blev angripen i grunden. Nu måste vi upp till försvar för demokratin, yttrandefriheten och friheten att få engagera sig politiskt. Terrorism ska inte få stänga vårt öppna samhälle, terror ska inte få skrämma bort människor från att vara politiskt engagerade. Det är en grundbult i demokratin att få söka mandatet att väljarna att bli vald. Det är en grundbult i det öppna samhället att få verka som förtroendevald.

Den ekonomiska oron som nu ruskar om världen kommer att påverka oss i Sverige. Det som nu behövs är en regering som tar ansvar. Politiken måste nu orka vara långsiktig och ansvarstagande. Beslut i regering och riksdag måste först och främst ta ansvar för Sverige. Kortsiktiga politiska poänger i riksdagen kommer urholka trovärdigheten och stabiliteten för svensk ekonomisk politik. Jag hoppas att vi slipper det. Jag hoppas att oppositionen tar sin del av ansvaret och att Alliansregeringen nu bjuder in till öppna samtal med oppositionen.

Jag utgår ifrån att Alliansen fortsätter att inte föra samtal eller göra upp med Sverigedemokraterna. Jag hoppas även att den rödgröna oppositionen håller sina löften från valrörelsen att så inte ska ske. Dock finns det tydliga signaler som pekar på det motsatta. Risken är uppenbar att vi får se fler rödbruna uppgörelser i riksdagen, något som kommer att påverka Sverige ekonomiska politik negativt. I en tid av oro krävs stabilitet och ansvarstagande, det återstår om socialdemokratin orkar ta det ansvaret. Det är därför glädjande att i alla fall MP räcker ut en hand till Alliansen för att föra samtal. Den handen tycker jag Alliansen ska ta. Att våga föra samtal med MP kan inte skada, tvärtom kan det lägga grunden för några breda överenskommelser mellan Alliansen och Miljöpartiet.

Reinfeldt kommer säkert att tala mycket om ekonomin och ansvarstagande. Det är en svår och besvärlig höst som väntar politiken, både lokalt, nationellt och globalt. Det är givetvis helt nödvändigt att sommartalet innehåller mycket av allvars ord om ekonomin och våldet som drabbat våra vänner i Norge. Men jag hoppas också att Reinfeldt tar tillfället i akt och börjar peka ut en riktning för moderaternas välfärdspolitik.

Välfärdens utmaningar är stora de kommande åren. Barnen i barnomsorgen måste få en trygg tillvara med god omsorg och kärlek. Ungdomarna i skolan ska få en bra start i livet med trygghet och en skolgång som leder till att alla når kunskapsmålen. Våra äldre ska få en värdig ålderdom där tid finns för en bra omsorg och kramar. Vi måste ta hand om våra äldre bättre än vad som görs idag. Välfärden behöver på område efter område förbättras och förstärkas. De nya moderaterna måste börja ge besked om våra svar på dessa utmaningar i god tid innan 2014. Reinfeldt kan börja ge de beskeden idag.

Media: DN och SVD och SVD2 och AB och Ab2 och Exp och Exp2 och SVD och SVD2 och DN

Bloggar:  Fredrik och Tokmoderaten och Röda berget och Sebastian och Thomas och Schlaug och Emil

10 kommentarer

Filed under Uncategorized

Idag skriver jag på DN debatt om behovet av fortsatt förnyelse av M

Idag är jag publicerad på DN debatt på nätet. Debattartikeln handlar om att moderaterna måste fortsätta förnyas. Det är främst på två områden jag ser att förnyelsen måste fördjupas.

För det första så måste moderaternas välfärdspolitik förnyas och förnyelsen måste fördjupas. Väljarna har inte det fulla förtroendet för moderaterna i välfärdspolitiken. Den signalen måste vi ta på allvar. Främst ser jag behov av att förändra sjukvårdspolitiken och omsorgspolitiken. Det handlar om att skapa en trygghet i dessa frågor. Lika viktigt är det att välfärdens medarbetare känner sig uppskattade, trygga och sedda av moderaterna. Här har vi mer att göra.

För det andra så måste moderaterna förnyas lokalt. Partiet går inte i takt. Förnyelsen måste nå ut till fler kommuner och landsting. Jag är väl medveten om att det finns goda exempel lokalt. Men vi behöver bli de nya moderaterna i hela Sverige.

Läs gärna artikeln på DN debatt där jag fördjupar resonemanget och kom gärna med synpunkter.  

Bloggar: Tokmoderaten

6 kommentarer

Filed under moderaterna

Arkelsten står inför utmaningar i det fortsatta förnyelsearbetet.

Det moderata förnyelsearbetet måste fortsätta. Att kontinuerligt se över våra politiska ställningstaganden är en grundpelare i arbetet om vi ska fortsätta vara politiskt relevanta. Ytterst handlar det om att kunna ge svaren på människor vardagsproblem och samtidigt ge vår berättelse om hur Sverige ska utvecklas. Våra ambitioner och visioner måste kombineras med att vara just vardagsnära. Först då kommer människors nyfikenhet på de nya moderaterna bestå och locka till oss både väljare och nya förtroendevalda.

Sofia Arkelsten skriver på DN debatt om den fortsatta moderata förnyelsen. Det är bra. Arkelstens analys är i många delar rätt och jag delar synen på att vi måste våga ta nästa steg. Moderaterna saknar förtroende i de stora välfärdsfrågorna och det går inte om moderaterna ska etablera sig som ett parti över 30% i alla valen. Idag är vi ett 30% parti i riksdagsvalet, men i kommunvalen är rikssnittet 26%.

Ska moderaterna nu kunna växa ytterligare måste hela partiet bli de nya moderaterna. Vi är inte där än vill jag hävda. Det ser självfallet olika ut över landet. Men en av huvudförklaringarna till att vi inte har förtroende i välfärdsfrågorna och har sämre kommunresultat är att förnyelse inte har fullföljts lokalt.

Arkelstens stora utmaning är därför inte att fortsätta förnya moderaterna på riksplanet. Att fortsätta förnyelse på riksplanet och bredda perspektivet på frågor är inget problem. Det kommer Arkelsten att klara tillsammans med Reinfeldt. Vi kommer att flytta fram positionerna i miljöfrågor och vi kommer att locka fler kvinnor i och med att vi nu arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Det är bra, men det räcker inte.

Arkelstens stora utmaning är att hon måste tillsammans med Reinfeldt nu få hela partiet att ta till sig av förnyelsearbetet. På lokalplanet måste förnyelsen nu fullföljas. Det innebär att nya människor måste släppas fram i kommun och landstingspolitiken. Det innebära att det fortsatta förnyelsearbetet inom just välfärdsfrågorna måste grundläggas och drivas ur ett lokalt perspektiv. Görs inte det är risken uppenbar att partiet inte kommer få ökat förtroende i just välfärdsfrågorna. Här kommer det krävas åtgärder och initiativ av Arkelsten. Jag tror det handlar om allt ifrån hur förnyelsegrupper tillsätts inom dessa områden till hur den moderata gruppen inom SKL blir samt hur partiets kommunala samrådsgrupp besätts. Menar Arkelsten allvar med förnyelse måste nu nya krafter släppas fram i partiets centrala delar inom just välfärdsområdet och i de delar som rör kommun- och landstingspolitiken.

Mycket av partiets fokus i förnyelsearbetet inom välfärdsfrågorna har utgått ifrån hur det är i Stockholm. Verkligheten utanför Stockholm ser ofta helt annorlunda ut. Utmaningarna för sjukvården ser helt olika ut för Stockholms läns landsting kontra andra landsting. Det innebär också att lösningarna ser olika ut. Perspektivet i välfärdsfrågorna måste breddas och Stockholmsfixeringen måste släppas. Därför måste de kommande arbetsgrupperna som ska granska vår välfärdspolitik ha en stark förankring utanför just Stockholm. På så sätt breddas synen och på så sätt kan fler goda krafter släppas fram.

Om inte hela partiet blir en del av förnyelsearbetet så finns risken att partiet blir två delar. En del där förnyelsearbetet rullar på och är en stark del av rikspolitiken. En annan där lokalpolitiken avstår från förnyelsen och att man därmed riskerar att missa väljarnas nyfikenhet. Arkelsten och Reinfeldt måste under den kommande mandatperioden hålla ihop partiet och se till att förnyelsearbetet lokalt får kraft och att det belönas.

Så menar Arkelsten allvar med att fortsätta förnyelse och att partiet ska fortsätta vara självkritisk så måste nu de nya moderaterna förnyas i hela landet. Arkelsten har ett stort ansvar för förnyelsen nu fördjupas och blir en del av hela det moderata partiet. Jag är nämligen övertygad om att hela det moderata partiet kan bli de nya moderaterna. Genom att släppa fram fler förnyare från fler delar av landet kan den moderata framgången fortsätta även i valet 2014. Min förhoppning och övertygelse är att Arkelsten klarar av att få hela partiet att fullfölja förnyelsen inför valet 2014.

Bloggar: Thomas och Högberg och Lotta

10 kommentarer

Filed under moderaterna